Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus

Toisinaan kuulee kysyttävän, miksi äidinkieltä on opiskeltava, vaikka jokainen osaa sitä jo valmiiksi. Viimeistään lukiossa moni kuitenkin huomaa, ettei se ihan näin olekaan. Äidinkieli on meille jokaiselle se peruskallio, johon perustamme ajattelumme, oppimisemme, viestintämme, kulttuurimme ja jopa identiteettimme. Se on myös tunteidemme kieli. Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu auttaa jokaista ymmärtämään itseään, juuriaan, kulttuuriaan ja toisia ihmisiä. Tavoitteena on taito ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti tilanteen vaatimalla tavalla sekä kehittää aktiivista ja kriittistä lukutaitoa, esimerkiksi tiedonhankinta-, media- ja monilukutaitoa.

Pakolliset opinnot

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (ÄI1, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet
 • osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.

 

Keskeiset sisällöt

 • Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi
 • erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
 • tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus
 • kielen- ja tekstinhuoltoa

 

  Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opiskelijan tietoja tekstilajeista ja tekstilajiperheistä vahvistetaan.
 • Hän myös harjaannuttaa taitojaan tekstikokonaisuuden rakenteen erittelyssä ja tuottamisessa.
 • Jakson aikana kirjoitetaan yksi lukutaidon vastaus (esim. referaatti) sekä yksi kirjoitustaidon vastaus (prosessikirjoittamisen harjoittelu).
 • Opiskelija lukee yhden kaunokirjallisen kokonaisteoksen.

Arviointi: 4 - 10

 

Kieli ja vuorovaikutus (ÄI2 ja ÄI3, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • Kieli- ja tekstitietoisuus
 • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
 • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.

Vuorovaikutus 1

 • lisää viestintärohkeuttaan, syventää viestijäkuvaansa sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä
 • syventää ryhmäviestintätaitojaan sekä oppii analysoimaan ja arvioimaan ryhmäviestinnän ilmiöitä
 • oppii tarkastelemaan kielen ja nonverbaalisten keinojen merkitystä ja tilanteista vaihtelua eri vuorovaikutustilanteissa.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kieli- ja tekstitietoisuus
 • erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
 • monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite
 • kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet

Vuorovaikutus 1

 • oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kuuntelutaidot sekä tavoitteellinen ja rakentava osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen
 • vuorovaikutustilanteiden analyysi, keskustelun rakentuminen, merkitysneuvottelu, kieli ja nonverbaalinen viestintä sekä ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio
 • kieli ja identiteetti sekä kielen tilanteinen vaihtelu

 

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Tämä opintojakso sisältää opintojaksojen "Kieli ja tekstitietoisuus" (ÄI2) ja "Vuorovaikutus 1" (ÄI3) -moduulit.
 • Opintojakson aikana tarkastellaan kielen eri muotoja, rakenteita ja ilmiöitä sekä pohditaan kielipolitiikkaan liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä.
 • Opiskelijat lukevat kaunokirjallisen kokonaisteoksen, joka liittyy jollakin tavoin kieli-ideologiaan tai kieleen sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä.
 • Opintojakson aikana kirjoitetaan aiheisiin liittyen yksi kirjoitustaidon ja yksi lukutaidon vastaus.
 • Vuorovaikutustaitoja vahvistetaan ryhmätyötaitojen harjoittelun, analysoinnin ja arvioinnin kautta.

Arviointi: 4 - 10

Kirjallisuuden tulkinta (ÄI4, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan
 • tuntee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja
 • monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen
 • ymmärtää kirjallisuuden monitulkintaisuutta.

 

Keskeiset sisällöt

 • kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen lukeminen ja kirjoittaminen
 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
 • kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä
 • kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja

 

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojakson aikana luetaan kaksi kokonaisteosta: toinen tietokirja ja toinen kaunokirjallinen, lyhyehkö teos (esim. näytelmä tai runoteos).
 • Eritellään kirjallisuuden eri lajeja ja niiden lajipiirteitä sekä analyysin käsitteitä. Kirjoitetaan näihin liittyen vähintään yksi teksti (joko luku- tai kirjoitustaidon vastaus).
 • Jakson aikana katsotaan yksi elokuva- tai teatteriesitys (mahdollisuuksien mukaan teatterissa).

Arviointi: 4 - 10

Tekstien tulkinta (ÄI5, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
 • ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä, erityisesti mediatekstejä, sekä analysoimaan niiden ilmaisutapoja ja vuorovaikutusta
 • perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

 

Keskeiset sisällöt

 • sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka
 • tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot
 • vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja retoriset keinot
 • lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet
 • puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista

 

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opiskelijat tutustuvat laajasti vaikuttamiseen, mm. sen lajeihin ja keinoihin.
 • Opiskelijat vahvistavat taitojaan monipuolisten vaikuttavien tekstien erittelyssä ja tuottamisessa. Jakson aikana he kirjoittavat vähintään yhden lukutaidon tehtävän (esim. arvostelu / vastine / argumentaation analyysi).
 • Opintojakson aikana luetaan yksi vaikuttamaan pyrkivä kaunokirjallinen teos sekä kirjoitetaan siitä kirjoitustaidon vastaus.
 • Opiskelijat pitävät vaikuttamaan pyrkivän puheen.

Arviointi: 4 - 10

 

Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (ÄI6 ja ÄI7, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

Kirjoittaminen1

 • rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan
 • syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin
 • syventää taitoaan käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana ja arvioida tekstien luotettavuutta.

Vuorovaikutus2

 • lisää esiintymisrohkeuttaan ja ymmärrystään esiintymisjännityksestä
 • kehittää esiintymistaitojaan sekä kykyään tuottaa erilaisia puhuttuja tekstejä myös digitaalisissa ympäristöissä
 • syventää kykyään analysoida ja arvioida puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.

 

Keskeiset sisällöt

Kirjoittaminen 1

 • kirjoittaminen prosessina: ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • tekstien pohjalta kirjoittaminen, kielen- ja tekstinhuoltoa
 • tekstin omaäänisyyttä tukevia sanataideharjoituksia

Vuorovaikutus 2

 • esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu
 • puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena tekstinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot
 • vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
 • puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi

 

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

Tämä opintojakso sisältää moduulit "Kirjoittaminen 1" (AI6) ja "Vuorovaikutus 2" (AI7).

 • Opintojakson aikana luetaan yksi kaunokirjallinen teos, joka liittyy jakson teemaan.
 • Opiskelijat syventävät taitojaan kirjoittaa aineistopohjaisia tekstejä. Harjoitellaan tekstin tuottamisen kaikkia vaiheita ja tuotetaan yksi kirjoitustaidon vastaus.
 • Eritellään myös puhuttuja tekstejä (mahdollinen lukutaidon vastaus) sekä tuotetaan niitä itse joko yksin, pareittain tai ryhmässä.

Arviointi: 4 - 10

 

 

Kirjallisuuden kontekstit (ÄI8, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • lisää kirjallisuuden tuntemustaan ja oppii tarkastelemaan kaunokirjallisuutta myös osana muuttuvaa yhteiskuntaa
 • ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa
 • tuntee Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa analysoida niitä osana kulttuurikontekstia

Keskeiset sisällöt

Kirjallisuus 2

 • Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä osana maailmankirjallisuutta
 • kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti
 • tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta

Paikallinen lisäys

 • Opiskelija tutustuu Suomen ja maailmankirjallisuuden historiaan, tyylisuuntiin ja klassikkoteoksiin.
 • Opiskelijan käsitystä tekstien eri konteksteista ja niiden merkityksestä vahvistetaan.
 • Opintojakson aikana luetaan yksi laajempi klassikkoteos sekä pohditaan sitä eri näkökulmien kautta (joko suullisena esityksenä, ryhmätyönä tai yksilöllisesti kirjoitustaidon / lukutaidon vastauksen tapaan).

Lisäksi tutustutaan yhdessä lyhyempiin suomalaisen tai maailmankirjallisuuden merkittäviin teoksiin (esim. novelleihin, satuihin ja runoihin) ja tehdään jostakin niistä yksin erittely (joko kirjoitustaidon tai lukutaidon vastaus / suullinen esitys).

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Vuorovaikutustaidot (AI9, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitojaan
 • kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta
 • syventää kykyään analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot
 • oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset keinot
 • erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä
 • dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka
 • mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen

 

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Vuorovaikutustaitojen harjoittelussa hyödynnetään myös tekniikkaa: osa harjoitteista tehdään sähköisesti esimerkiksi videoina tai etäkokouksina.
 • Argumentaatiotaitoja vahvistetaan esimerkiksi väittelyjen harjoittelemisen kautta.

Arviointi: 4 - 10

Kirjoitustaidon vahvistaminen (ÄI10, 2 op)

Tavoitteet

 • Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa äidinkielen kirjoitustaidon kokeessa tarvittavia taitojaan.

 

Keskeiset sisällöt

 • Opintojakson aikana kerrataan laajahkojen, pohtivien tekstien tuottamiseen liittyviä asioita. Näin vahvistetaan kirjoitustaidon kokeessa tarvittavia taitoja.
 • Tekstien tuottamista harjoitellaan usean kirjoitustaidon tehtävän kautta.

Arviointi: 4 - 10

 

Tekstien tulkinta 2 (ÄI11, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan
 • osaa analysoida, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä
 • ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa
 • osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.

 

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa äidinkielen lukutaidon kokeessa tarvittavia taitojaan.

 

Keskeiset sisällöt

 • monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö
 • erilaisia tapoja tulkita tekstejä
 • tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa
 • monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot sekä rakenteet

 

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojakson aikana kerrataan erilaisten tekstilajien erittelyyn ja analysointiin liittyviä asioita ja vahvistetaan näin lukutaidon kokeessa tarvittavia taitoja.
 • Tekstien tulkintaa harjoitellaan usean lukutaidon tehtävän kautta.

Arviointi: 4 - 10

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Ilmaisutaito (ÄI12, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että 

 • opiskelija harjoittelee ja kehittää taitojaan ilmaista itseään.
 • vahvistaa ryhmätyöskentelytaitojaan
 • saa rohkeutta ilmaista tunteitaan ja esittää ajatuksiaan muille
 • kehittää luovuuttaan eritasoisten harjoitusten avulla

 

Keskeiset sisällöt

 • Harjoitellaan monipuolisesti itsensä ilmaisemisen taitoja.
 • Edetään ilmaisutaidon kehittämisessä leikin kautta kohti vaikeampia improvisaatioharjoituksia, aistiharjoituksista kohti syvällisempiä tulkintoja. .
 • Vahvistetaan sekä ryhmätyöskentelytaitoja että yksilön omia esiintymistaitoja.
 • Valmistellaan pieniä esityksiä ja esitetään niitä muulle ryhmälle (ja mahdollisesti opiskelijoiden niin halutessa myös isommalle yleisölle).

Arviointi: suoritusmerkintä

Kielenhuolto (ÄI13, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että

 • Opiskelija vahvistaa oman tekstinsä hiomisen ja tuottamisen taitoja.
 • Opiskelija tuntee suomen kielen perusrakenteet ja kielenhuoltoon liittyvät säännöt.
 • Opiskelija osaa viitata omissa teksteissään sujuvasti aineistoihin sekä käyttää niitä muutenkin luontevasti.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kerrataan suomen kielen rakenteen perusasiat, esimerkiksi virke, lause, lauseenvastikkeet ja verbimuodot, erityisesti passiivin käyttö.
 • Kerrataan kielenhuollon perusasiat: isot ja pienet alkukirjaimet, sanojen yhteen ja erikseen kirjoittaminen sekä pilkun ja muiden välimerkkien käyttö.
 • Syvennetään opiskelijan tekstin kieliasun hiomisen taitoja. Tarkastellaan esimerkiksi sidostusta, rinnastusta, kongruenssia ja rektioita.
 • Vahvistetaan lainaustekniikkaa, jotta siitä saadaan luontevaa ja sujuvaa.
 • Opintojakson aikana tehdään paljon kieleen ja sen huoltoon liittyviä harjoituksia sekä yksin että ryhmässä.

Arviointi: 4 - 10