Liikunta

-Hyvinvointi, nautinto ja hyvä olo – liikkumisen perusta-

Liikunta

Liikkuminen on väistämätön osa päivittäistä toimintaamme, jonka vaaliminen voi aika ajoin olla myös haasteellista. Rento yhdessä tekeminen, opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen sekä oman mieluisan liikuntalajin tai lajien löytäminen ovat opetuksemme keskiössä. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen  ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kurssi sisällöt suunnitellaan yhdessä ympäristö ja liikuntatilat huomioiden.  Liikkuessamme tarjoamme uusia kokemuksia liikunnan parissa ja testaamaan erilaisia liikuntamuotoja. Tule nauttimaan yhteisistä nautinnollisista liikuntahetkistä, joilla varmistetaan parhaimpien kouluvuosiesi hyvä fiilis.

Pakolliset opinnot

Oppiva liikkuja (LI1, 2op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on kerrata ja opetella hyvinvoinnin perusedellytysten, fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn erilaisia toimintamuotoja. Opintojaksolla haetaan energisempää ja parempaa oloa, joilla tuetaan opiskelijan liikuntamotivaatiota ja jaksamista. Opintojaksolla keskitytään myös kunnioittavaan vuorovaikutukseen monipuolisten sisältöjen avulla. 

Keskeiset sisällöt:

  • Liikuntataitojen soveltaminen erilaisissa liikuntatehtävissä ja -ympäristöissä
  • Yhteistyötaitojen kehittäminen erilaisten pelien ja leikkien avulla

Arviointi: 4-10

Aktiivinen elämä (LI2, 2op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on opetella aktiiviseen elämäntapaan liittyviä piirteitä, joita tiedon lisäksi pyritään omaksumaan osaksi omaa elämää. Opiskelijaa kannustetaan liikkumaan tunnilla ja omalla vapaa-ajallaan. Kyseinen opintojakso pyrkii tarjoamaan käytännön keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen eri liikuntamuotojen avulla. 

Keskeiset sisällöt:

  • fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys­ ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.
  • Yhteistyötaitojen kehittäminen liikunnallisten pari- ja ryhmätehtävien avulla

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Uudet mahdollisuudet (LI3, 2op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on syventää fyysisen toimintakyvyn tietoja ja taitoja. Erilaisten fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen ovat opintojakson ydin. Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti myös erilaisiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. 

Keskeiset sisällöt:

  • Uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen
  • Taitojen ja fyysisten ominaisuuksien ylläpito ja kehittäminen

Arviointi: 4-10

Yhdessä liikkuen (LI4, 2op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on tutustua sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueisiin ja kehitetään näitä taitoja. Aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta toimivat tämän opintojakson keskeisinä teemoina. Opintojaksoa suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Keskeiset sisällöt: yhdessä toteutettava liikunta, luontoliikunta ja muut mahdolliset liikunnalliset projektit

Arviointi: 4-10

Virkistystä liikunnasta (LI5, 2op)

Tavoitteet:  Opiskelijan tavoitteena on oppia arvioimaan omaa jaksamistaan sekä oppia tekemään perusteltuja ratkaisuja opiskelukyvyn lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi. Jaksamisen tukeminen ja opiskeluvireyden lisääminen rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta ovat tämän opintojakson ydintä. Monipuolisilla liikuntatehtävillä tarjotaan osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun positiivisia kokemuksia.

Keskeiset sisällöt:

  • virkistystä lisäävät liikuntamuodot
  • Rentoutus ja kehonhuolto

Arviointi: 4-10

 

Paikalliset opinnot​

Wanhojen tanssit (LI 6, 1-2 OP)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on oppia kantamaan vastuuta yhteisestä projektista Wanhojenpäivän tanssien merkeissä. Opiskelija saa opintojaksolla kokemuksia tapahtuman järjestelystä ja suunnittelusta. Perinteisten Wanhojen tanssien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus oman tanssin luomiseen. Harjoittelu huipentuu juhlaan, jota suunnitellaan ja organisoidaan yhdessä. Riippuen osallisuudesta omaan tanssiin/organisointiin voi opintojakson suorittaa 1op tai 2 op kokonaisuutena.

Keskeiset sisällöt: Wanhojenpäivän tanssien suunnittelu, harjoittelu ja toteutus

Arviointi: Suoritusmerkintä

LIIKUNNAN LUKIODIPLOMI (LILD, 2 OP)

Luja kouluakatemian kurssit

URV01 Valmennusoppi 1

Tavoitteet: Tiedollisten valmiuksien antaminen oman valmennuksen ja harjoittelun ymmärtämiseksi ja tueksi.

Sisältö: Perustietoja ja –taitoja kilpaurheilun vaatimista edellytyksistä harrastaa ja harjoitella. Perustietojen antaminen valmennuksen suunnittelusta, fyysisestä kunnon kehittämisestä, oikeanlaisesta ravitsemuksesta, levon ja harjoittelun tasapainosta sekä harjoittelun tukitoimista. Kurssin aikana suoritetaan Firstbeat Hyvinvointianalyysi oman harjoittelun ja palautumisen tarkastelun tueksi.

Arviointi: Suoritusmerkintä

URV02 Valmennusoppi 2

Tavoitteet: Tutustuminen kuntosaliharjoitteluun sekä oikeanlaisiin suoritustekniikoihin. Kuntosaliharjoittelun peruskäsitteiden ymmärtäminen.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan kuntosalilla tehtävään fysiikkaharjoitteluun ja oikeanlaisiin suoritustekniikoihin. Perusteissa läpi käydään ohjelmoinnin alkeita, voiman eri osa-alueita, erilaisten ominaisuuksien harjoittamista sekä toistomäärien ja palautusaikojen vaikutusta lihasten toimintaan.

Arviointi: Suoritusmerkintä

URV03 Valmennusoppi 3

Tavoitteet: Tutustuminen henkisen valmennuksen käsitteisiin ja keinoihin sekä rentouttavien mielikuva harjoitteiden ottaminen osaksi omaa harjoittelua. Lihashuollon merkityksen ymmärtäminen osana urheilijan kehitystä.

Sisältö: Perustiedot henkisestä valmennuksesta ja lihashuollosta sekä näiden liittäminen osaksi omaa harjoittelua.

Arviointi : Suoritusmerkintä

URV04 Valmennusoppi 4  

Tavoitteet: Oman harjoittelun tarkastelu sekä kehityskohteiden etsintä omasta harjoittelusta.

Sisältö: Kurssilla opiskelija tarkastelee omaa tekemistään ja analysoi tähän mennessä tehtyä harjoittelua. Omien heikkouksien etsiminen ja niiden vahvistaminen sekä omien vahvuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen

Arviointi: Suoritusmerkintä

URV05 Valmennusoppi 5

Tavoitteet: Paneutuminen omaan lajiharjoitteluun sekä lajia tukevan yleisharjoittelun läpikäynti.

Sisältö: Kurssilla opiskelija paneutuu omaan harjoittelun lisäksi lajinsa vaatimien fyysisten ominaisuuksien läpikäyntiin sekä niitä tukevaan harjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen.

Arviointi: Suoritusmerkintä