Liikunta

-Hyvinvointi, nautinto ja hyvä olo – liikkumisen perusta-

Liikunta

Liikkuminen on väistämätön osa päivittäistä toimintaamme, jonka vaaliminen voi aika ajoin olla myös haasteellista. Rento yhdessä tekeminen, opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen sekä oman mieluisan liikuntalajin tai lajien löytäminen ovat opetuksemme keskiössä. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen  ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kurssi sisällöt suunnitellaan yhdessä ympäristö ja liikuntatilat huomioiden.  Liikkuessamme tarjoamme uusia kokemuksia liikunnan parissa ja testaamaan erilaisia liikuntamuotoja. Tule nauttimaan yhteisistä nautinnollisista liikuntahetkistä, joilla varmistetaan parhaimpien kouluvuosiesi hyvä fiilis.

Tavoitteellinen kilpaurheilu

Voit yhdistää tavoitteellisen kilpauhreilun osaksi lukio-opintoja suorittamalla Tavoitteellisen kilpaurheilun opintokokonaisuuden (12 op) tai osia siitä. Valmentautumisesta voi saada 4 x 2 op ja teoriaopinnoista 4 x 1 op.  Opintokonaisuuden suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

 

Pakolliset opinnot

Oppiva liikkuja (LI1, 2op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on kerrata ja opetella hyvinvoinnin perusedellytysten, fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn erilaisia toimintamuotoja. Opintojaksolla haetaan energisempää ja parempaa oloa, joilla tuetaan opiskelijan liikuntamotivaatiota ja jaksamista. Opintojaksolla keskitytään myös kunnioittavaan vuorovaikutukseen monipuolisten sisältöjen avulla. 

Keskeiset sisällöt:

 • Liikuntataitojen soveltaminen erilaisissa liikuntatehtävissä ja -ympäristöissä
 • Yhteistyötaitojen kehittäminen erilaisten pelien ja leikkien avulla

Arviointi: 4-10

Aktiivinen elämä (LI2, 2op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on opetella aktiiviseen elämäntapaan liittyviä piirteitä, joita tiedon lisäksi pyritään omaksumaan osaksi omaa elämää. Opiskelijaa kannustetaan liikkumaan tunnilla ja omalla vapaa-ajallaan. Kyseinen opintojakso pyrkii tarjoamaan käytännön keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen eri liikuntamuotojen avulla. 

Keskeiset sisällöt:

 • fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys­ ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.
 • Yhteistyötaitojen kehittäminen liikunnallisten pari- ja ryhmätehtävien avulla

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Uudet mahdollisuudet (LI3, 2op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on syventää fyysisen toimintakyvyn tietoja ja taitoja. Erilaisten fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen ovat opintojakson ydin. Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti myös erilaisiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. 

Keskeiset sisällöt:

 • Uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen
 • Taitojen ja fyysisten ominaisuuksien ylläpito ja kehittäminen

Arviointi: 4-10

Yhdessä liikkuen (LI4, 2op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on tutustua sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueisiin ja kehitetään näitä taitoja. Aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta toimivat tämän opintojakson keskeisinä teemoina. Opintojaksoa suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Keskeiset sisällöt: yhdessä toteutettava liikunta, luontoliikunta ja muut mahdolliset liikunnalliset projektit

Arviointi: 4-10

Virkistystä liikunnasta (LI5, 2op)

Tavoitteet:  Opiskelijan tavoitteena on oppia arvioimaan omaa jaksamistaan sekä oppia tekemään perusteltuja ratkaisuja opiskelukyvyn lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi. Jaksamisen tukeminen ja opiskeluvireyden lisääminen rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta ovat tämän opintojakson ydintä. Monipuolisilla liikuntatehtävillä tarjotaan osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun positiivisia kokemuksia.

Keskeiset sisällöt:

 • virkistystä lisäävät liikuntamuodot
 • Rentoutus ja kehonhuolto

Arviointi: 4-10

 

Paikalliset opinnot​

Wanhojen tanssit (LI 6, 1-2 OP)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on oppia kantamaan vastuuta yhteisestä projektista Wanhojenpäivän tanssien merkeissä. Opiskelija saa opintojaksolla kokemuksia tapahtuman järjestelystä ja suunnittelusta. Perinteisten Wanhojen tanssien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus oman tanssin luomiseen. Harjoittelu huipentuu juhlaan, jota suunnitellaan ja organisoidaan yhdessä. Riippuen osallisuudesta omaan tanssiin/organisointiin voi opintojakson suorittaa 1op tai 2 op kokonaisuutena.

Keskeiset sisällöt: Wanhojenpäivän tanssien suunnittelu, harjoittelu ja toteutus

Arviointi: Suoritusmerkintä

LIIKUNNAN LUKIODIPLOMI (LILD, 2 OP)

LAIHIAN LUKION TAVOITTEELLISEN KILPAURHEILUN OPINTOKOKONAISUUS (12 op)

Tavoitteellisen kilpaurheilun kokonaisuus koostuu oman lajin ohjatusta  harjoittelusta, harjoittelun tavoitteiden asettamisesta sekä harjoittelun ja tavoitteiden toteutumisen analysoinnista. Käytännön harjoittelusta on mahdollista saada yhteensä 8 op (4x2op, URV01-URV04)

Lisäksi on mahdollista suorittaa yhteensä 4 op (4x 1 op) urheiluharjoittelun teoriaopintoja (URV05 - URV08). 

Opintoja on mahdollista suorittaa haluamansa määrä. 

Kokonaisuuden tavoitteet: 

 • Opiskelun ja urheilun yhdistäminen
 • Ohjata opiskelijaa ymmärtämään ja suunnittelemaan omaa harjoitteluaan, opettaa tavoitteiden asettelua sekä analysoida niiden toteutumista 
 • Ymmärtää fyysisten ominaisuuksien kehittämistä ja merkitystä omassa lajissa
 • Ymmärtää unen ja ravitsemuksen merkitys urheilijan hyvinvoinnille
 • Ymmärtää oman lajinsa kannalta keskeisiä ja yleisiä vammoja sekä niiden ennaltaehkäisyä
 • Oppia henkisen valmennuksen perusteita

 

OHJATTU OMAN LAJIN URHEILUHARJOITTELU

 (URV01 - URV04) max 4 x 2 op

Käytännön valmentautuminen omassa lajissa (2op/opintojakso) valmentajan johdolla. Jaksoja voi suorittaa koko lukion ajan omassa tahdissaan. 

Jokainen kurssi (2 op) edellyttää harjoittelun suunnitelman tekemistä, tavoitteiden asettelua, harjoituspäiväkirjan pitämistä ja harjoittelun sekä tavoitteiden toteutumisen analysointia. 

HUOM! Vaatimuksena opintojaksojen hyväksytylle suorittamiselle on, että urheilun jaksokohtaiset tavoitteet eroavat toisistaan. Jokaisen jakson tavoite ei siis voi olla “perusharjoittelu”, vaan harjoittelun painopisteiden ja tavoitteiden tulisi muuttua joka jakso (esimerkiksi voima, kestävyys, taito, tekniikka, kilpailukausi jne). Jos valmennuksessa ei ole yhteisiä tavoitteita tai painopisteitä, voi urheilija määritellä jaksokohtaiset tavoitteensa itse.  

Sisältö: 

 • Tavoitteet jokaiselle opintojaksolle (URV01 - URV04) laaditaan jokaisen harjoitusjakson alussa. Tavoitteet kirjoitetaan ylös harjoituspäiväkirjaan. 
 • Harjoituspäiväkirjan pitäminen annettujen ohjeiden mukaisesti valmiille pohjalle
 • Jakson lopussa arviointi harjoitusjakson sekä tavoitteiden toteutumisesta
 • Yhden harjoitusjakson (2 op)  on oltava noin yhden periodin mittainen (6 viikkoa)
 • Jakso (6 harjoitusviikkoa) voi kuitenkin alkaa koska vaan eli harjoittelun ja tavoitteiden ei tarvitse mennä periodeittain 

Tavoitteet: 

 • Oppia suunnittelemaan omaa harjoittelua jaksotetusti ja pitkäjänteisesti
 • Oppia täyttämään harjoituspäiväkirjaa
 • Oppia analysoimaan omaa harjoittelua ja tavoitteiden toteutumista

Suorittaminen: 

 • Aktiivinen osallistuminen oman lajin ohjattuihin harjoituksiin ja muuhun toimintaan (kilpailut, turnaukset, leirit tms) 
 • Harjoittelun tavoitteiden asettaminen
 • Harjoituspäiväkirjan pitäminen ja harjoittelun tavoitteiden toteutumisen analysointi  
 • Valmentaja allekirjoittaa harjoituspäiväkirjan

Arviointi: Suoritusmerkintä

 

URHEILUVALMENNUKSEN TEORIAOPINNOT

(URV05- URV08, 4x 1op)

Suoritetaan itsenäisesti kirjallisina töinä. Tavoitteena ymmärtää urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä oman lajin vaatimuksia monipuolisesti urheilun eri osa-alueilla. Kirjallisten töiden minimipituus on 2 sivua. 

 

URV05: FYYSISET OMINAISUUDET URHEILUSSA JA OMASSA LAJISSA

Tavoitteena on

 • Syventää ymmärrystä fyysisistä ominaisuuksista sekä niiden harjoittamisesta
 • Ymmärtää fyysisten ominaisuuksien merkitystä omassa lajissa ja pohtia omia fyysisen kunnon osa-alueita (vahvuudet-heikkoudet)
 • Kestävyys: Kestävyyden osa-alueet (perus-, vauhti-, maksimi- ja nopeuskestävyys) sekä niiden kehittäminen
 • Nopeus ja nopeuden kehittäminen
 • Voiman osa-alueet ja voiman kehittäminen

Suorittaminen: 

Kirjallinen tuotos urheilun fyysisitä ominaisuuksista, oman lajin vaatimuksista sekä analyysi omista fyysisistä vahvuuksista ja heikkouksista. Laajuus vähintään 2 sivua. 

Arviointi: Suoritusmerkintä

 

URV06: UNI JA RAVITSEMUS OSANA URHEILIJAN KEHITTYMISTÄ 

Tavoitteena on

 • ymmärtää unen ja ravinnon merkitystä yleisesti urheilijan elämässä, palautumisessa ja kehittymisessä
 • osata selittää unen rakenne teoriassa (unisyklit)
 • ymmärtää urheilijan ravitsemussuositukset sekä ravitsemusvaatimukset omassa lajissa
 • analysoida omaa unta ja ravitsemusta urheilun ja kehittymisen näkökulmasta

Suorittaminen: 

 • Kirjallinen tuotos unesta ja urheilijan yleisistä ravitsemussuosituksista. Pohdinta omasta nukkumisesta ja ravitsemuksesta sekä oman lajin ravitsemuksellisista vaatimuksista. Laajuus vähintään 2 sivua.

Arviointi: Suoritusmerkintä

 

URV07: HENKISEN VALMENNUKSEN PERUSTEET

Tavoitteena on 

 • ymmärtää henkisen valmennuksen periaatteita
 • Erilaisiin henkisiin valmennuskeinoihin tutustuminen teoriassa
 • Pohdinta omaan harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvistä henkisen valmennuksen asioista (mm motivaatio, kilpailujännitys, keskittymisen keinot)
 • Mielikuvaharjoitusten kokeilu käytännössä ja niiden pohdinta

Suorittaminen: 

 • Kirjallinen tuotos henkisestä valmennuksesta urheilussa yleiseti. 
 • Pohdinta omasta henkisestä valmentautumisesta, omista vahvuuksista ja heikkouksista sekä jonkinlaisen henkisen valmennusmenetelmän kokeilu & raportointi. Tämä voi olla mielikuvaharjoitus tms. 
 • Minimipituus 2 sivua

Arviointi: Suoritusmerkintä

 

URV08: OMAN LAJIN URHEILUVAMMAT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY

Tavoitteena on

 • Tutustua oman lajin yleisimpiin urheiluvammoihin ja vammamekanismeihin
 • Oman lajin yleisimpien liikuntavammojen ennaltaehkäisyyn perehtyminen
 • Kehonhuollon merkityksen ymmärtäminen urheilijan valmentautumisessa
 • Analysoida omaan harjoitteluun liittyvää vammojen ennaltaehkäisyä ja kehonhuoltoa

Suorittaminen: 

 • Kirjallinen tuotos oman lajin yleisimmistä urheiluvammoista ja niiden syntymekanismeista
 • Yleinen katsaus omaa lajia tukevaan kehonhuoltoharjoitteluun
 • Oman kehonhuollon ja vammojen ennaltaehkäisyn pohdinta

Arviointi: Suoritusmerkintä