Ruotsi

-nordisk dimension

Ruotsi

Pakolliset opinnot

Opiskelutaidot ja ieli-identiteetin rakentaminen (RUB1, 1 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on tunnistaa olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan sekä rohkaistua käyttämään ruotsin taitoaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa painottaen suullista viestintää. 

Arviointi: 4-10

 

Ruotsin kieli arjessani (RUB2, 3 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on tunnistaa olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan sekä rohkaistua käyttämään ruotsin taitoaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa painottaen suullista viestintää. 

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aikana tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja opitaan ruotsia käytännönläheisesti. Keskeisiä aihepiirejä ovat mm. oma elämä, ihmissuhteet ja lähiympäristö. Opintojakson sisältöön kuuluu myös opiskelijan kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen sekä omien tavoitteiden asettaminen.

Arviointi: 4-10

Kulttuuri ja mediat (RUB3, 2 op.)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on oppia tuntemaan suomenruotsalaisia, ruotsalaisia ja muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä sekä hyödyntämään ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aikana tutustutaan pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin, ruotsinkielisiin medioihin ja opiskelijoita kiinnostaviin ajankohtaisiin aiheisiin ruotsiksi.

Arviointi: 4-10

 

Ympäristömme (RUB4, 2 op.)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on osata tulkita erilaisia tekstejä, jotka käsittelevät maailman erilaisia elinympäristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aikana käsitellään kulttuurista moninaisuutta, erilaisia elinympäristöjä ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita nuorten näkökulmasta.

Arviointi: 4-10

Opiskelu- ja työelämä (RUB5, 2 op.)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on rohkaistua ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja pohtia jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aikana harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja tekstejä, jotka liittyvät jatko-opiskeluun ja työelämään sekä itsenäistyvän nuoren elämänhallintaan. Aiheina ovat myös erilaisten hakemusten laatiminen ja kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten.

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Viesti ja vaikuta puhuen (RUB6, 2 op.)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on vankentaa puhumisen sujuvuutta ja tuottaa valmistelua edellyttävä suullinen esitys.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aikana tarjotaan aitoja ruotsinkielisiä kontakteja monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä ja harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja dialogin rakentamista. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Opintojakson päätteeksi suoritetaan Opetushallituksen tuottama suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen.

Arviointi: 4-10

 

 

Kestävä elämäntapa (RUB7, 2 op.)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on syventää taitoaan tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aiheina ovat kestävä kehitys ja elämäntapa erityisesti opiskelijan näkökulmasta sekä sananvapaus, eettisyys ja vastuullisuus sosiaalisen median käytössä.

Arviointi: 4-10

 

Paikalliset opinnot​

Kertausta ruotsiin 1 (RUB8, 2 op.)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on kehittää kielitaitoa monipuolisesti ja vankentaa vaativan kieliaineksen ymmärtämistä.

Keskeiset sisällöt: Opintojakso valmentaa päättökokeeseen. Opintojakson aikana tutustutaan laaja-alaisesti pohjoismaiden kulttuuriin sekä keskustellaan ja väitellään ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista. Opintojakson aikana kerrataan kielioppia ja laajennetaan sanavarastoa monipuolisesti.

Arviointi: 4-10

 

Tunne Pohjolaa (RUB9, 2 op.)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on syventää pohjoismaisen kulttuurin tuntemusta.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aikana kehitetään vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Opitaan tuntemaan tämän päivän pohjoismaalaisuutta: yhteiskuntaa, perinteitä, kirjallisuutta, musiikkia ja taiteita. Opintojaksoon voi sisältyä teatterissa/elokuvissa käynti tai opintomatka ulkomaille. Opintojakson aikana käsitellään myös ajankohtaisia ja paikallisia asioita opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. 

Arviointi: suoritusmerkintä

Kertausta ruotsiin 2 (RUB10, 2 op.)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on valmistautua päättökokeeseen harjoittelemalla päättökokeen tehtävätyyppejä enimmäkseen sähköisen materiaalin avulla.

Keskeiset sisällöt: Opintojakso valmentaa päättökokeeseen. Sen aikana tutustutaan erilaisiin yo-tehtävätyyppeihin, kerrataan aiempien opintojen keskeisiä kielioppirakenteita ja kirjoitetaan paljon erilaisia tekstejä. Opiskelija etenee enimmäkseen omaan tahtiinsa ja opettaja auttaa opiskelijaa tarvittaessa. Opiskelijalla on käytössään kansio, johon hän kerää työnsä kurssin aikana sekä erityinen itsearviointilomake.

Arviointi: suoritusmerkintä

Orientoituminen ruotsin kielen opintoihin (RUB11, 1 op.)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on kehittää omia opiskelustrategioitaan ja keskustelu- ja kuuntelutaitojaan ruotsiksi sekä harjaannuttaa ääntämistä. Opintojakson tavoitteena on kerrata perusasteella opittuja kielioppiasioita ja  harjoittaa erilaisia viestintätilanteita. 

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aikana kerrataan peruskielioppia ja -sanastoa erityyppisten harjoitusten avulla. 

Arviointi: suoritusmerkintä