Saksa

-bitte auf Deutsch

Saksan kieli

Kielitaito on valttia! Valinnaiskielten opiskelijoiden määrän vähetessä, niiden asema työmarkkinoilla, jotka sitä osaavat, yhä vain vahvistuu. Lyhyessä kielessä opiskellaan saksan alkeet ja tutustutaan saksankielisiin maihin. 

Saksan kieltä voit opiskella 1 - 10  opintojaksoa. Voit opiskella niin monta opintojaksoa kuin haluat. Jokainen opintojakso on valinnainenja laajuudeltaan 2 opintopistettä. Jos opiskelet 1-2 opintojaksoa, tulee päättötodistukseen halutessasi vain suoritusmerkintä.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Kielitaidon alkeet 1 (SAB31, 2 op)

Opintojakson tehtävänä on auttaa opiskelijaa vahvistamaan tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja. Aiheina on erilaiset asuinympäristöt sekä kestävä elämäntapa.

Kielitaidon alkeet 2 (SAB32, 2 op)

Tavoitteet: Opintojaksolla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa.

Keskeiset sisällöt: Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

Kielitaidon alkeet 3 (SAB33, SAB21 op)

Tavoitteet: Opintojaksossa käydään läpi sosiaalisen kohtaamisen tilanteita arjessa sekä tavanomaisia asiointitilanteita. Lisäksi opitaan kertomaan vapaa-ajan vietosta, harrastuksista ja koulusta. tavoitteena on vahvistaa kielen vuorovaikutustaitoa.

Keskeiset sisällöt: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Opintojaksolla B2-kielen opinnot jatkuvat peruskoulun jälkeen.

Kielitaidon vahvistaminen 1 (SAB34, SAB22 2op)

Tavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Opintojaksolla harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

Keskeiset sisällöt: Opintojaksossa käydään läpi kohdekielen maantieteellistä levinneisyyttä. Aihealueena on Suomi sekä arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu.

Kielitaidon vahvistaminen 2 (SAB35, SAB23, 2 op)

Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson keskeiset teemat liittyvät ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen elämänkaaren eri vaiheissa.

Kielitaidon vahvistaminen 3 (SAB36, SAB24, 2 op)

Tavoitteet: Opintojaksossa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Pyritään luovaan ilmaisuun opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

Keskeiset sisällöt: Käsitellään eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta sekä ajankohtaisia kulttuuriaiheita.

Kielitaidon syventäminen 1 (SAB37, SAB25, 2 op)

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on vuorovaikutustaidon syventäminen opintojakson keskeisistä teemoista.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Kielitaidon syventäminen 2 (SAB38, SAB26, 2 op)

Tavoitteet: Opintojaksolla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Keskeiset sisällöt: Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Kielitaidon syventäminen 3 (SAB27, 2 op)
Kielitaidon syventäminen 4 (SAB28, 2 op)

Opintojaksossa vahvistetaan taitoja, joita opiskelija hyödyntää pystyäkseen jatkamaan osaamisensa omaehtoista kehittämistä. Aiheina ovat kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö. Lisäksi tutustutaan erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin ja kielitaitovaatimuksiin jatko-opinnoissa.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Kielitaito ja kulttuuri (SAB39, 2 op)

Tavoitteet: Opintojaksolla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

Keskeiset sisällöt: Opintojakso koostuu valmisteluosuudesta ja opintomatkasta kohdekieliseen maahan. Tunneilla harjoitellaan myös erilaisia viestintätilanteita tulevaa matkaa ajatellen.

Kertausta ylioppilaskirjoituksiin (SAB310, 2 op)

Tavoitteet: Opintojaksolla vahvistetaan kielitaitoa ja luodaan näin valmiuksia ylioppilaskokeeseen.

Keskeiset sisällöt: Opintojaksolla kerrataan niin kielioppiasioita kuin sanastoakin. Lisäksi harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista