Kuvataide

Kuvataide

Pakolliset opinnot

Omat kuvat, jaetut kulttuurit (KU1, 2 op)

Tavoitteet: Kuvataide ilmiöineen on vahva vaikuttaja arjessa, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Tässä opintojaksossa opiskelija laajentaa osaamistaan taiteen ja visuaalisen kulttuurin tulkitsijana ja tuottajana sekä kehittää taitojaan arvioida kriittisesti tekemiään ja näkemiään kuvia, sekä  kuvallista kulttuuria. Opiskelija oppii hyödyntämään työskentelyssään erilaisia välineitä.

Keskeiset sisällöt: Opiskelijan omat kuvat ja kuvakulttuurit, sekä niiden tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin  ja visuaaliseen kulttuuriin, oman taidekäsityksen laajentaminen käsitteiden, kuvastojen, näkemysten  ja työtapojen suhteen, kuvan tulkinta, kuvilla vaikuttaminen. 

Arviointi: 4-10

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (KU2, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tarkastelun kohteena ovat sekä rakennettu-, että luonnonympäristö sekä siihen kuuluvat ilmiöt, tuotteet ja palvelut. Opiskelija syventää osaamistaan kuvien tulkitsijana ja tekijänä sekä ymmärtää visuaalisuuden merkityksen ympäristössään ja yhteyden omiin kuviinsa, taiteeseen sekä kulttuuriperintöön. Opiskelija kehittää taitojaan käsitellä ympäristöä sekä luonnonvaraisena, rakennettuna, esineellisenä, virtuaalisena, sosiaalisena että kulttuurisena viestinä ja arvioi näkemäänsä kriittisesti.

Keskeiset sisällöt: Opiskelijan omat kuvat ja kuvakulttuurit sekä niiden suhde ympäristön kuviin, opiskelijan kuvat tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana, arkkitehtuurin, muotoilun ja median käsitteistöön ja kuvastoihin tutustuminen, kuvien tulkitseminen eri keinoin, erilaiset näkemykset taiteen tehtävistä ja visuaalisesta kulttuurista, ympäristön ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen, omilla kuvilla osallistuminen ja vaikuttaminen.

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Kuva viestii ja vaikuttaa (KU3 2 op)

Tavoitteet: Opiskelija syventää osaamistaan median, digitaalisen kuvan ja taiteen parissa sekä kuvan tuottajana, että tulkitsijana. Opintojaksossa työskennellään monipuolisesti niin digitaalisten, kuin perinteistenkin  ilmaisumuotojen parissa. Opiskelija syventää ja monipuolistaa kuvaviestintään liittyviä tietoja ja taitoja sekä pyrkii ymmärtämään kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa ja arvioimaan kriittisesti median luomaa kuvaa maailmasta.

Keskeiset sisällöt: opiskelijan omat kuvat sekä hänelle merkitykselliset kuvat ja mediakulttuurit, omat kuvat suhteessa median kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin, tutkiva, pitkäkestoinen ja ilmiölähtöinen työskentely, kuvan tuottaminen digitaalisesti sekä muilla keinoin, median, viestinnän ja taiteen käsitteet ja kuvastot, kuvan tulkinnan keinot, oppilaan toimijuus mediassa ja visuaalisessa kulttuurissa.

Arviointi: 4-10

Taiteen monet maailmat (KU4, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu eri aikoina eri paikoissa ja kulttuureissa tehtyyn taiteeseen sekä tutustuu kuvataiteen ajankohtaisiin ilmiöihin. Opiskelija syventää taitojaan sekä kuvan tulkitsijana, että kuvan tekijänä. Opit ymmärtämään taidehistorian, nykytaiteen ja yhteiskunnan välistä moniulotteista vuorovaikutusta sekä hyödyntämään taidehistorian laajaa materiaalia myös omassa taiteellisessa työskentelyssään. Opiskelija syventyy kuvataiteen eri ilmiöihin oman taiteellisen työskentelynsä kautta.

Keskeiset sisällöt: Opiskelijalle merkitykselliset kuvat ja kuvakulttuurit, sekä opiskelijan omat kuvat, omat kuvat suhteessa muiden kuviin ja visuaaliseen kulttuuriin, erilaiset kuvan tekemisen, muokkaamisen ja esittämisen keinot, kuvantulkinnan keinot, opiskelijan oma toiminta kuvataiteessa ja visuaalisessa kulttuurissa. 

Arviointi: 4-10

 

Paikalliset opinnot​

Taidemaalauksen ja piirustuksen työpaja (KU5, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan erilaisista maalaus- ja piirustustekniikoista sekä välineistä, vahvistaen kuvallisen ilmaisun sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojaan.  Opintojaksossa tutustutaan muutamien keskeisten maalareiden ja piirtäjien tuotantoon, menetelmiin, kuvalliseen ilmaisuun ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen omalla taiteellaan. Opiskelija saa  välineitä seurata ja arvioida nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä. Kurssi koostuu pienemmistä harjoituksista sekä 1-3 suuremmasta työstä.

Keskeiset sisällöt: Tavoitteellisen ja prosessinomainen työskentely, erilaisten piirustus ja maalaustekniikoiden hallinta, kuvantulkintataitojen syventäminen ja hyödyntäminen oman taiteen lähtökohtana, ympäristön visuaalisen materiaalin havainnointi ja sen hyödyntäminen taiteellisessa työskentelyssä.

Arviointi: Suoritusmerkintä

Digiajan kuvataide (KU6, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelija syventää taitojaan valokuvauksessa ja kuvanmuokkauksessa sekä  tutkii valokuvan mahdollisuuksia niin viestintävälineenä kuin taidemuotonakin. Oppilas tutustuu sekä järjestelmäkameran käyttöön, että kuvanmuokkauksen saloihin.

Keskeiset sisällöt: Kuvaviestinnän taitojen syventäminen, digivalokuvauksen ja digitaalisen kuvanmuokkauksen hyödyntäminen työskentelyssä, erilaisten kuvaustekniikoiden hallinta, kriittinen mediakuvien tulkinta ja omilla kuvilla vaikuttaminen.

Arviointi: Suoritusmerkintä

 

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD, 2 op)

Tavoitteet: Kuvataiteen lukiodiplomi on valtakunnallinen opintojakso, joka toteutetaan opetushallituksen ohjeiden ja vuosittain vaihtuvien tehtävien mukaisesti. Opintojakson aikana opiskelija antaa näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteen parissa. Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu teoksesta ja portfoliosta. Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti itsenäisesti, mutta se sisältää myös joitain yhteisiä tapaamisia. Lukiodiplomi on verrattavissa ylioppilaskirjoituksiin. Osallistuaksesi kurssille, sinulla on oltava suoritettuna vähintään neljä kuvataiteen kurssia.

Keskeiset sisällöt: Opiskelijan itse asettamat tavoitteet ja lähtökohdat, tavoitteelinen ja itsenäinen työskentely, joka muodostuu valittuun tehtävään ja  itseasetettuihin tavoitteisiin, vuorovaikutus, lukioaikaisen osaamisen ja harrastuneisuuden soveltaminen, oman osaamisen syventäminen, työhön tarkoituksenmukaisten ratkaisujen ja valintojen tekeminen, oman toiminnan ja sen onnistumisen arviointi.

Arviointi: 4-10 sekä erillinen lukiodiplomitodistus