Uskonto

-perusteet maailmankatsomukseen

Uskonto

Pakolliset opinnot

Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (UE1, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on , että hän osaa analysoida maailman uskontotilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä.

Keskeiset sisällöt: Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet.

Arviointi: 4-10

Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on, että hän hahmottaa ja osaa analysoida kristinuskon  merkitystä kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt: Katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Karismaattinen kristillisyys, kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet sekä ekumenia.

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä ( UE3, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on, että hän perehtyy Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Keskeiset sisällöt: Hindulaisuus, buddhalaisuus,jainalaisuus, sikhiläisyys, kungfutselaisuus, taolaisuus, shintolaisuus ja luonnonuskonnot.

Arviointi: 4-10

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa ( UE4, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on, että hän  tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky- Suomessa sekä perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Keskeiset sisällöt: Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio. Uskonto ja uskonnolliset yhteisöt lainsäädännössä.Uskonnon merkitys ja näkyvyys politiikassa, työelämässä ja taloudessa sekä uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa. Muinaissuomalaiset uskontoperinteet. Uskonnottomuus.

Arviointi: 4-10

Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (UE5, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on, että hän ymmärtää ja osaa analysoida uskonnon ja taiteen suhdetta sekä perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja.

Keskeiset sisällöt: Uskontojen ja taiteen vuorovaikutus. Uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana. Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla.

Arviointi: 4-10

Uskonto, tiede ja media (UE6, 2 op)

Tavoitteet:  Opiskelijan tavoitteena on, että hän  hahmottaa uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä tuntee ajankohtaista tutkimusta ja osaa analysoida uskontoon liittyviä ajankohtaisia teemoja ja sisältöjä mediassa.

Keskeiset sisällöt: Uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet. Uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa.

Arviointi: 4-10

Paikalliset opinnot

Raamattu pyhänä kirjana (UE7, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on, että hän  tutustuu Raamatun kirjoihin sekä niiden keskeisiin opetuksiin.

Keskeiset sisällöt: Tutustuminen Vanhan testamentin historia-, runo- ja profeettakirjoihin sekä Uuden testamentin evankeliumeihin, historiakirjaan, kirjeisiin ja profeettakirjaan.

Arviointi: 4-10

Uskonnon kertausta (UE8, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen.

Keskeiset sisällöt: Uskonnon moduulien keskeisten sisältöjen kertaaminen sekä ylioppilastehtäviin vastaamisen harjoitteleminen

Arviointi: suoritusmerkinnällä