Englanti

-universal language

Englanti

Pakolliset opinnot

Oma kielitaito ja vuorovaikutus (ENA1, 1 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on rohkaistua kehittämään kielitaitoaan, syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä, analysoida ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tukevana menetelmänä, monipuolistaa kielenopiskelutaitojaan, oppia hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä sekä pystyä suhteuttamaan osaamistaan taitotasoon B2.1.

Keskeiset sisällöt: henkilökohtaisen kieliprofiilin laatimisen aloittaminen,  tavoitteiden asettelu kielten opiskelulle, erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen, tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen, kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus, kansainväliset suhteet, äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen; englannin variantteja ja vertailua muihin kieliin viestintätyyli erilaisissa medioissa.

Arviointi: 4-10

 

Englanti globaalina kielenä ( ENA2, 3 op)

Arviointi: 4-10

Englannin kieli ja kulttuuri (ENA3, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on tehdä omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä, pystyä tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä sekä vahvistaa taitoaan käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

Keskeiset sisällöt: luova toiminta, kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle sekä itseilmaisu identiteetin rakentumisessa.

Arviointi: 4-10

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (ENA4, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on tutustua medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin, kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella sekä hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä hankkiakseen, yhdistääkseen, muokatakseen, esittääkseen ja arvioidakseen tietoa.

Keskeiset sisällöt: vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa, ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo, yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus, neuvottelemisen taidot, median rooli asenteiden muokkaajana.

Arviointi: 4-10

Kestävä tulevaisuus ja tiede (ENA5, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on oppia käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja sekä kehittämään taitojaan raportoida jäsennellysti havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

Keskeiset sisällöt: opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat, erilaiset tulevaisuudenvisiot, kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia, yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys, englanti tieteen kielenä, tieteellisen tekstin piirteet.

Arviointi: 4-10

Jatko-opinnot ja työelämä (ENA6, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille, rohkaistua englannin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa, kehittää taitoaan ilmaista itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä.

Keskeiset sisällöt: jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus, kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten, kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina, itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta.

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa (ENA7, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta, kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi sekä osallistua myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Keskeiset sisällöt: globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä, esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista, ratkaisukeskeisyys.

Arviointi: 4-10

 

Suullinen viestintä (ENA8, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä, vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan, vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja sekä harjoitella valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt: puhumisen eri piirteet, englannin käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin, dialogisuus, oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Arviointi: 4-10

Paikalliset opinnot​

Kertausta yo-kokeisiin 1 (ENA9, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on vahvistaa englannin kielen taitojaan päättökoetta varten.

Keskeiset sisällöt: Opintojaksossa valmistaudutaan päättökokeeseen syventämällä luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja sekä harjoittelemalla eri tehtävätyyppejä. Opintojaksossa kerrataan eri tekstilajien kirjoittamista, keskeisiä rakenteita ja sanastoa.

Arviointi: 4-10

Kertausta yo-kokeisiin 2 (ENA10, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on kehittää taitojaan ymmärtää vaativaa tekstiä ja vahvistaa omaa kirjallista tuottamista.

Keskeiset sisällöt: Opintojaksossa opiskelija kerää kaikki tuotoksensa tehtäväkansioon. Arviointi perustuu opiskelijan tehtäväkansioon, itsearviointiin ja lopputestiin.Opintojakson aikana luetaan eri aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, harjoitellaan tiivistelmän laatimista sekä sähköisen aineiston käyttöä. Voidaan myös tehdä sanasto- ja rakennetehtäviä.Opintojakson kuluessa opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuuta oman työnsä suunnittelusta ja omasta edistymisestään. Opiskelijaa pyritään myös ohjaamaan arvioimaan kriittisesti omaa työskentelyään sen eri vaiheissa. Opintojaksoa suositellaan vasta pakollisten opintojen jälkeen.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Orientoituminen englannin kielen opintoihin (ENA11, 1 op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on kerrata peruskoulussa opittuja asioita ja tutustua lukion työtapoihin.

Keskeiset sisällöt: Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat sanaston kertaaminen ja laajentaminen sekä perusrakenteiden kertaaminen. Opintojaksossa harjoitellaan myös kuuntelutehtäviä ja puhumista. Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi ennen ensimmäistä tai toista pakollista opintojaksoa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.