Kemia

-Chemists have all the solutions

Kemia

Pakolliset opinnot

Kemia ja minä osana kestävää tulevaisuutta (KE1KE2, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijalla herää kiinnostus kemiaa kohtaan ja hän ymmärtää kemian tarjoamat mahdollisuudet ja merkityksen. Lisäksi hän oppii kemian kannalta keskeisiä käsitteitä ja laskukaavoja.

Keskeiset sisällöt: arjen aineiden turvallisuuden arviointi ja kemian merkitys omassa elämässä, kemian merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa, jaksollinen järjestelmä ja atomin rakenne elektronikuorimallin avulla, puhtaat aineet ja seokset, ainemäärä ja konsentraatio, aineen rakenteen mallien ja yhdisteen kaavan esittäminen, alkuaineiden ja yhdisteiden vahvat ja heikot sidokset sekä poolisuus

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Molekyylit ja mallit (KE3, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa tietoa hiilen yhdisteistä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. Lisäksi hän osaa soveltaa ainemäärän ja konsentraation käsitteitä.

Keskeiset sisällöt: liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä standardisuoran sovittaminen pitoisuuden määrittämiseksi, hiilivetyjen sekä hiilen happi- ja typpiyhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja nimeämisen perusteet, hapettuminen ja pelkistyminen hiilen happiyhdisteissä, hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla, suhdekaavan ja molekyylikaavan selvittäminen laskennallisesti sekä rakenneisomeria, kvanttimekaaninen atomimalli, hybridisaatio ja stereoisomeria hiiliyhdisteissä ja tutustuminen spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta

Arviointi: 4-10

Kemiallinen reaktio (KE4, 2op)

Tavoitteet: Opiskelija saa kokonaiskuvan kemiallisten reaktioiden moninaisuudesta ja merkityksestä elinympäristössämme ja ymmärtää aineen häviämättömyyden. Lisäksi hän osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä

Keskeiset sisällöt: reaktioiden tutkiminen, kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen, reaktiotuotteiden kaavat ja nimet, saanto ja rajoittava tekijä kemiallisessa reaktiossa, ideaalikaasun tilanyhtälö ja ainemäärä,  saostumis- ja hajoamisreaktio, palamisreaktio, protolyysi, neutraloituminen ja titraus, additio, eliminaatio, substituutio, kondensaatio ja hydrolyysi hiiliyhdisteissä sekä yleisimpien biomolekyylien muodostuminen, polymeroitumisreaktiot, polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari

Arviointi: 4-10

Kemiallinen energia ja kiertotalous (KE5, 2op)

Tavoitteet: Opiskeljia ymmärtää kemiallisen energian varastoinnin ja hyödyntämisen periaatteita sekä ymmärtää energian häviämättömyyden ja energianmuutokset kemiallisissa reaktioissa. Lisäksi hän tuntee metallien ominaisuuksia ja osaa soveltaa sähkökemiaa osana metallien ja energian kemiaa.

Keskeiset sisällöt: reaktiossa sitoutuva tai vapautuva energia muodostumisentalpioiden, sidosenergioiden ja Hessin lain avulla, reaktiosarja- ja seoslaskujen periaatteet, hapetusluvut ja hapettumis-pelkistymisreaktiot, metallien ominaisuuksia ja käyttökohteita, materiaalien valmistus- ja jalostusprosesseja sekä riittävyys ja kierrätettävyys, sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari, elektrolyysi ja kemiallisen energian varastointi

Arviointi: 4-10

Kemiallinen tasapaino (KE6, 2op)

Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa kemian merkityksen terveyteen ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Lisäksi hän osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.

Keskeiset sisällöt: kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät, homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely konsentraatioilla, tasapainotilaan vaikuttaminen, hapot ja emäkset ja niihin liittyvät käsitteet sekä palamistuotteiden reaktiot vedessä, happo-emästasapainon laskennallinen käsittely, puskuriliuosten toimintaperiaate sekä elimistön ja luonnon puskurisysteemejä kvalitatiivisella tasolla, reaktionopeuteen ja tasapainoreaktioihin liittyvien ilmiöiden tutkiminen kokeellisesti sekä ilmiöiden mallintaminen ja analysointi graafisesti tietokonesovelluksella, tutustuminen kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin jonkin terveyteen tai ympäristöön liittyvän ongelman ratkaisemisessa

Arviointi: 4-10

Paikalliset opinnot​

Kemian laborointi (KE7, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelija kehittyy laboratoriotöiden tekijänä ja osaa soveltaa teoriatietoa käytäntöön. 

Keskeiset sisällöt: laboratoriotöitä kemian kursseilta ja tutustuminen lähialueen kemian yritykseen ja/tai kemian osaamista vaativiin oppilaitoksiin

Arviointi: Suoritusmerkintä

Kemian kertausta (KE8, 2 op)

Tavoitteet:  Kerrataan lukion kemian oppisisältö, tutustutaan kemian YO-kokeen rakenteeseen ja harjoitellaan vastaamaan siihen huolella, yhdistetään kemian opintojaksoilta tuttuja asioita laajemmiksi kokonaisuuksiksi sekä kehitetään loogista päättelyä ja ongelmanratkaisukykyä

Keskeiset sisällöt: lukion kemian opintojaksojen keskeinen sisältö sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen ongelmanratkaisussa

Arviointi: Suoritusmerkintä