Kemia

-Chemists have all the solutions

Kemia

Pakolliset opinnot

Kemia ja minä osana kestävää tulevaisuutta (KE1KE2, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelijalla herää kiinnostus kemiaa kohtaan ja hän ymmärtää kemian tarjoamat mahdollisuudet ja merkityksen. Lisäksi hän oppii kemian kannalta keskeisiä käsitteitä ja laskukaavoja.

Keskeiset sisällöt: arjen aineiden turvallisuuden arviointi ja kemian merkitys omassa elämässä, kemian merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa, jaksollinen järjestelmä ja atomin rakenne elektronikuorimallin avulla, puhtaat aineet ja seokset, ainemäärä ja konsentraatio, aineen rakenteen mallien ja yhdisteen kaavan esittäminen, alkuaineiden ja yhdisteiden vahvat ja heikot sidokset sekä poolisuus

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Molekyylit ja mallit (KE3, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa tietoa hiilen yhdisteistä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. Lisäksi hän osaa soveltaa ainemäärän ja konsentraation käsitteitä.

Keskeiset sisällöt: liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä standardisuoran sovittaminen pitoisuuden määrittämiseksi, hiilivetyjen sekä hiilen happi- ja typpiyhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja nimeämisen perusteet, hapettuminen ja pelkistyminen hiilen happiyhdisteissä, hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla, suhdekaavan ja molekyylikaavan selvittäminen laskennallisesti sekä rakenneisomeria, kvanttimekaaninen atomimalli, hybridisaatio ja stereoisomeria hiiliyhdisteissä ja tutustuminen spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta

Arviointi: 4-10

Paikalliset opinnot​

Kemian laborointi (KE7, 2 op)

Tavoitteet: Opiskelija kehittyy laboratoriotöiden tekijänä ja osaa soveltaa teoriatietoa käytäntöön. 

Keskeiset sisällöt: laboratoriotöitä kemian kursseilta ja tutustuminen lähialueen kemian yritykseen ja/tai kemian osaamista vaativiin oppilaitoksiin

Arviointi: Suoritusmerkintä

Kemian kertausta (KE8, 2 op)

Tavoitteet:  Kerrataan lukion kemian oppisisältö, tutustutaan kemian YO-kokeen rakenteeseen ja harjoitellaan vastaamaan siihen huolella, yhdistetään kemian opintojaksoilta tuttuja asioita laajemmiksi kokonaisuuksiksi sekä kehitetään loogista päättelyä ja ongelmanratkaisukykyä

Keskeiset sisällöt: lukion kemian opintojaksojen keskeinen sisältö sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen ongelmanratkaisussa

Arviointi: Suoritusmerkintä