Psykologia

- kiinnostu ihmisestä

Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida
ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen
tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä
psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä,
muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.

Pakolliset opinnot

Toimiva ja oppiva ihminen (PS1, 2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • ymmärtää sen, millainen tiede psykologia on, ja sen, että psykologinen tieto perustuu tutkimuksiin 
 • osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta 
 • osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja 
 • osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä 
 • tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta 
 • osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja kehittää sen pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.

 

Keskeiset sisällöt

 • psykologia tieteenä 
 • ihmisen toiminnan tarkastelu psykologian näkökulmista
 • oppiminen ja opiskelu psykologian näkökulmista
 • psykologinen tutkimus 

 

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Kehittyvä ihminen (PS2, 2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa eritellä ihmisen yksilölliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta 
 • osaa selittää, miten hermoston kypsyminen ja muovautuminen heijastuvat psyykkiseen kehitykseen sikiökaudelta läpi elämänkulun 
 • osaa kuvailla lapsuus- ja nuoruusiän sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä sekä soveltaa niihin liittyvää teoria- ja tutkimustietoa 
 • osaa antaa esimerkkejä sosialisaation ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisen kehitykseen 
 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti kehityksen yksilöllisyyttä ja jatkuvuutta 
 • perehtyy nuoruusiän psykologiaan ja pohtii aikuisuuteen siirtymiseen liittyviä tekijöitä 
 • osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen 
 • osaa kuvailla, miten ihmisen kehitystä tutkitaan.

 

Keskeiset sisällöt 

 • hermoston kehitys psyykkisten toimintojen näkökulmasta elämänkulun aikana
 • tunne-elämän ja vuorovaikutuksen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa
 • kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa
 • identiteetin muuttuvuus elämänkulun aikana
 • kehityksen yksilöllisyys ja jatkuvuus
 • psykologinen tutkimus

 

Arviointi: 4-10

 

Tietoa käsittelevä ihminen (PS3, 2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen 
 • osaa selittää, miten havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti ovat yhteydessä ihmisen muuhun tiedonkäsittelyyn 
 • ymmärtää kielen merkitystä ihmisen toiminnalle 
 • ymmärtää päätöksenteon kognitiivista perustaa 
 • tunnistaa joitakin yleisimpiä kognitiivisen toiminnan häiriöitä 
 • ymmärtää plastisuuden merkityksen ja hermoverkkojen toiminnan pääperiaatteet psyykkisen toiminnan perustana 
 • osaa kuvailla havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, muistiin ja kielellisiin toimintoihin liittyvää aivotoimintaa 
 • osaa suunnitella ja esitellä yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen ja arvioida menetelmään liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia. 

 

Keskeiset sisällöt

 • tiedonkäsittelyn yleisiä periaatteita
 • havaitseminen ja tarkkaavaisuus
 • muisti
 • kieli
 • päätöksenteko
 • aivojen rakenne ja hermostollinen toiminta
 • kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimusmenetelmät

 

Arviointi: 4-10

Tunteet ja mielenterveys (PS 4, 2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa selittää tunteiden muodostumista ja niiden kulttuurisidonnaisuutta 
 • ymmärtää tunteiden merkityksen ihmisen kognitiiviseen toimintaan, vuorovaikutukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä saa valmiuksia soveltaa tätä tietoa itseymmärryksen ja vuorovaikutuksen välineenä 
 • osaa selittää mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä soveltaa tätä tietoa oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseen 
 • tunnistaa yleisimpiä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyshäiriöitä 
 • osaa pohtia mielenterveyden ja sen häiriöiden määrittelyn tulkinnanvaraisuutta ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia 
 • osaa kuvailla biologisia, psyykkisiä, sosiaalisia ja kulttuurisidonnaisia tekijöitä mielenterveyshäiriöiden taustalla ja hoidossa 
 • syventyy yhden mielenterveyshäiriön syihin, oireisiin ja hoitoon. 

 

Keskeiset sisällöt 

 • tunteiden psykologia
 • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
 • mielenterveys
 • psykologinen tutkimus

 

Arviointi: 4-10

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5, 2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa kuvailla yksilöllisten ominaisuuksien eroja ja niiden geneettistä perustaa 
 • osaa tarkastella persoonallisuutta kokonaisuutena eri näkökulmista ja soveltaa tätä tietoa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa 
 • osaa kuvailla yksilöllisiä eroja älykkyydessä ja luovuudessa 
 • osaa tarkastella sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin merkitystä yksilön toimintaan 
 • ymmärtää ihmisen toimintaa persoonallisuuden, sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmasta 
 • osaa soveltaa psykologian tietoja erilaisuuden ymmärtämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen 
 • osaa kuvailla ja arvioida yksilöllisten erojen tutkimuksen psykologisia arviointimenetelmiä.

 

Keskeiset sisällöt 

 • perimän, kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön merkitys persoonallisuuden kehittymiseen
 • persoonallisuuden tarkastelu eri näkökulmista
 • älykkyys ja luovuus osana ihmisen toimintaa
 • kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
 • psykologinen tutkimus

 

Arviointi: 4-10

Paikalliset opinnot​

Sosiaalinen vuorovaikutus ja tunnetaidot (PS6, 2 op)

Tavoitteet

 • lisätä ja syventää tietoa sosiaalisista suhteista ja niiden merkityksestä ihmiselle
 • perehtyä tunnetaitoihin ja vahvistaa omaa osaamistaan ja sitä kautta itseymmärrystään ja psyykkistä hyvinvointiaan
 • syventää osaamistaan kiintymys- ja vuorovaikutussuhteista ja niiden tieteellisestä tutkimisesta

Keskeiset sisällöt

 • sosiaalinen vuorovaikutus
 • tunnetaidot
 • kiintymys- ja vuorovaikutussuhteet sekä niiden tutkimus

Arviointi: suoritusmerkintä

PS7 Psykologian kertausta (2 op)

Tavoitteet

 • valmistautua psykologian ylioppilaskokeeseen

Keskeiset sisällöt

 • moduulien keskeisten sisältöjen kertaaminen ja ylioppilaskokeisiin valmistautuminen

Arviointi: suoritusmerkintä