Yhteiskuntaoppi

-aktiivinen ja osallistuva kansalainen

Yhteiskuntaoppi

Arviointi: Opintojaksot 1–4 arvioidaan numeroin ja opintojakso 5 suoritusmerkinnällä.  

Pakolliset opinnot

Suomalainen yhteiskunta (YH1)

Opintojakso perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Opintojakso keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

Suomalainen yhteiskunta

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa lukea ja tuottaa oppiaineelle ominaista asiatekstiä
 • ymmärtää suomalaisen yhteiskuntarakenteen perusteet
 • tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet, osaa toimia aktiivisena kansalaisena sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta
 • tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa
 • osaa tarkastella ja arvioida median välityksellä tapahtuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista
 • pystyy tarkastelemaan demokratian mahdollisuuksia ja haasteita analyyttisesti erilaisista näkökulmista
 • osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta
 • osaa suunnitella tarkoituksenmukaisia keinoja käyttävää poliittista kansalaisvaikuttamista paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kysymysten ratkaisemisessa.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Suomalainen yhteiskunta opintojakson tavoitteena on oppia yhteiskunnan piirteet globaalilla, valtiollisella ja paikallisella tasolla. Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustiedot yhteiskunnan toiminnasta, vaikuttamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydessä ja hyvinvointivaltion toiminnasta.

 

Keskeiset sisällöt

 • Suomalainen yhteiskunta
 • Suomen yhteiskunnan rakenne
 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne
 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät
 • Demokratia ja oikeusvaltio
 • ihmisoikeudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta
 • Hyvinvointi ja tasa-arvo
 • yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus
 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion tehtävät, edut ja haasteet
 • Valta, osallistuminen ja vaikuttaminen
 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot, demokraattinen päätöksenteko ja suomalainen sopimusyhteiskunta
 • kansalaisen vaikuttamiskeinot ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys
 • Suomen paikallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä
 • median muuttuva merkitys ja mediavaikuttaminen

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Paikallisesti voidaan ottaa huomioon eri vaalit ja muut paikallisesti aihepiiriin kuuluvat asiat.
Talousmatematiikka (MAB6/MAA9, 2op) ja taloustieto (YH2, 2op)

Matematiikan ja yhteiskuntaoopin yhteinen opintojakso laajudeltaan 4 op.

Taloustieteisiin pohjautuva opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Jaksolla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

Taloustieto

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää talouteen liittyviä uutisia ja kiinnostuu seuraamaan niitä
 • tuntee kansantaloustieteen käsitteet ja peruslähtökohdat
 • osaa tulkita talouteen liittyviä tilastoja ja kuvioita
 • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa
 • osaa tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä sekä hallita ja suunnitella omaa talouttaan
 • osaa tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen
 • osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja sekä analysoida talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja, niiden taustoja ja vaikutuksia.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Taloustiedon tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää talouden peruskäsitteet. Tuetaan opiskelijan kasvua kriittiseksi kuluttajaksi ja fiksuksi rahankäyttäjäksi.

 

Keskeiset sisällöt

 • Taloustieto
 • Kansantalous ja sen toimijat
 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon luonne ja muodostuminen
 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus
 • oman talouden hoito: säästäminen, kuluttaminen ja velkaantuminen
 • Markkinat, suhdanteet ja talouselämä
 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus markkinoilla
 • työ, yrittäjyys ja yritykset
 • Suomi globaalin talouden osana
 • rahoitusmarkkinat, säästäminen, sijoittaminen ja riskien hallinta
 • talouden häiriöt, suhdannevaihtelut, niiden taustat ja seuraukset
 • Talouspolitiikka
 • kestävän talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat
 • julkinen talous ja sen tasapaino
 • talouspolitiikan toimijat, keinot ja haasteet

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojaksossa keskitytään mikro- ja makrotalouden peruspiirteiden sisäistämiseen. Mikrotaloudessa esimerkiksi oman talouden hallintaan, verotuksen peruspiirteisiin ja velkaantumiseen liittyviin kysymyksiin. Makrotaloudessa pääpaino on globaalien markkinoiden toiminnan ymmärtämisessä ja markkinatalouden erilaisten piirteiden hahmottamisessa erilaisten tietolähteiden avulla. Samalla tutustutaan paikallisen elinkeinoelämän peruspiirteisiin. Opintojaksossa tutustutaan esimerkiksi yrityksen perustamisen peruspiirteisiin ja yrittäjyyteen.
Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

Opintojakso perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Jakson aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Jakson toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa laaja-alaisesti globalisaatiota ja Suomen asemaa osana sitä
 • ymmärtää eurooppalaista ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä ja verkottumista
 • tuntee Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia ja arvioida kriittisesti sitä koskevaa tietoa
 • ymmärtää vaikutusmahdollisuutensa ja osaa toimia EU- ja globaalikansalaisena
 • osaa eritellä globalisaation ja Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta
 • osaa eritellä ja arvioida kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuusympäristöön liittyviä muutoksia, uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija Suomen asemaan muuttuvassa maailmassa. Tarkastelutasona on paikallinen taso osana globalisoituvaa maailmaa. Opintojakson painopisteenä on myös Suomi osa Eurooppaa ja miten se heijastuu paikalliselle tasolle.

 

Keskeiset sisällöt

 • Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
 • Globaalit haasteet, globalisaatio ja verkottuminen
 • ympäristö, ilmastonmuutos, väestö ja kestävä tulevaisuus
 • kansainvälisen yhteistyön toimijat ja mahdollisuudet
 • Suomi ja Pohjoismaat osana globaaleja verkostoja
 • kansalaisuus ja vaikuttaminen Euroopassa ja globaalisti
 • Eurooppalaisuus ja Euroopan yhdentyminen
 • eurooppalainen identiteetti, arvot ja yhteiskuntien moninaisuus
 • Suomi osana EU:n päätöksentekoa
 • EU:n talous- ja aluepolitiikka
 • EU globaalina toimijana
 • Turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä
 • paikallinen ja kansallinen turvallisuus
 • Suomen ja EU:n turvallisuuspolitiikka
 • muuttuvat turvallisuusuhat ja niiden ratkaisumahdollisuudet

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa esimerkiksi Euroopan unionin toiminnan pääperiaatteet ja omat vaikutusmahdollisuutensa esimerkiksi eurooppalaisessa päätöksenteossa. Opintojaksolla perehdytään myös Suomen turvallisuuspolitiikan peruspiirteisiin.

 

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Kansalaisen lakitieto (YH4)

opintojakso perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin, tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Kansalaisen lakitieto on jokaiselle hyödyllinen lakiasioiden perusopintojakso.

Lakitieto

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Suomen oikeusjärjestyksen ja ymmärtää sen toimintaa ohjaavat oikeudellisen ajattelun periaatteet
 • osaa etsiä oikeudellisen tiedon lähteitä, tulkita niitä ja soveltaa niiden antamaa tietoa
 • tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä osaa soveltaa tätä tietoa tavanomaisia oikeusasioita koskeviin kysymyksiin
 • osaa eritellä oikeudellisia kysymyksiä koskevaa julkista keskustelua ja arvioida siinä esitettyjä näkemyksiä.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Opintojakson tavoitteena on perehtyä Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden perusasioihin.

 

Keskeiset sisällöt

 • Lakitieto
 • Oikeusjärjestyksen perusteet
 • juridiikan peruskäsitteet ja perusoikeudet
 • oikeudellisen tiedon lähteet ja niiden käyttö
 • oikeus ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
 • oikeusjärjestys ja tuomioistuinlaitos
 • Kansalaisten yleisimpien oikeustoimien perusteet seuraavilla alueilla
 • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
 • perhe- ja jäämistöoikeus
 • varallisuusoikeus
 • tekijänoikeudet ja kuluttajaoikeus
 • työoikeus
 • asumiseen liittyvä sopimusoikeus
 • hallinto-oikeus ja hyvä hallintotapa
 • prosessi- ja rikosoikeus
 • ympäristöoikeus

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojaksossa keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi perheoikeus, rikosoikeus ja sopimusoikeus. Näin opiskelija perehtyy tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

Paikalliset opinnot​

Yhteiskuntaopin kertausopintojakso(YH5)

Aiotko kirjoittaa yhteiskuntaopin ainereaalin ylioppilaskokeessa? Varmista menestyminen ja valitse yhteiskuntaopin kertaus opintojakso. Opintojaksolla käydään läpi yhteiskuntaopin YH1-YH4-opintojaksojen keskeisiä sisältöjä sekä harjoitellaan monipuolisesti ainereaalin koekysymyksiin vastaamista esimerkiksi vanhojen yotehtävien pohjalta. Samalla luodaan perustaa mahdollisesti edessä olevia pääsykokeita varten. Tarvitset yhteiskuntaopin tietoja esimerkiksi kauppatieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen alan pääsykokeissa ja opinnoissa.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Opintojakson tavoitteena on kerrata ja syventää yhteiskuntaopin opintojaksojen keskeisiä sisältöjä. Opintojaksolla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskokeeseen. Tavoitteena on kerrata oppimäärän keskeiset teemat opintojaksoittain erilaisten työmenetelmien avulla. Pääpaino on erilaisten ylioppilastutkinnon tehtävätyyppien hahmottaminen ja niihin vastaaminen.

 

Keskeiset sisällöt

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • YH 1 Suomalaisen poliittisen järjestelmän ja yhteiskunnan peruspiirteet
 • YH 2 Talouselämän peruspiirteet Suomessa, Euroopan unionissa ja globaalissa maailmantaloudessa
 • YH 3 Euroopan unionin ja Suomen turvallisuuspolitiikan peruspiirteiden kertaaminen ja syventäminen
 • YH 4 Lakitiedon peruskäsitteet ja käytännön lakitiedon kertaaminen esimerkkitapausten avulla (esimerkiksi rikoslaki ja kuluttajasuojalaki)