Ohjeita opiskelua varten

Alle on koottu keskeisiä ohjeita opiskelua varten. 

Lukion oppimäärä

Laihian lukio on kurssimuotoinen lukio, jonka lukuvuosi etenee viiden, noin seitsemän viikon välein vaihtuvan periodin tahdissa. Lukio-opinnot kestävät pääsääntöisesti kolme vuotta. Tämä edellyttää, että opiskelija valitsee kahden ensimmäisen vuoden aikana vähintään 120 opintopistettä ja abivuoden aikana 30 opintopistettä.Lukion oppimäärän suorittamiseen vaaditaan vähintään150 opintopistettä (vastaa 75 kurssia). Minimimäärän ylittäminen on varsin suositeltavaa.

Kurssimuotoinen opiskelutapa säilyy, vaikka kurssien sijaan opiskellaankin opintojaksoja.

Opintojaksojen suorittaminen

Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Hylätty opintojakso uusitaan heti periodin jälkeisenä uusintakoepäivänä. Viimeisen periodin uusintakokeet ovat kesäkuun alussa. Mikäli opintojaksolla vaadittavia suorituksia ei ole tehnyt, annetaan opintojaksosta väliaikaisesti P-merkintä. Tällainen keskeneräinen opintojakso on suoritettava valmiiksi seuraavan periodin aikana. Lukuvuoden keskeneräiset kurssit/opintojaksot on saatava valmiiksi kesäkuun uusintokoepäivään mennessä.  Tämän jälkeen P-merkinnät poistuvat ja opintojakson joutuu suorittamaan kokonaan uudelleen.  Painavasta syystä voidaan tästä poiketa rehtorin luvalla. Poikkeusta on anottava kirjallisesti erillisellä lomakkeella.

Hyväksytyn opintojakson arvosanan korottamista voi yrittää kerran. Näitä uusintakoepäiviä on lukuvuodessa kolme. Näet ne alla olevasta lukuvuosikalenterista, josta näet myös lukuvuoden jaksojen alkamiset ja päättymiset sekä uusintakoepäivät.

Opintotarjotin

Opiskelun pohjana on monipuolinen opetustarjotin, johon kootaan kaikki lukuvuoden aikana tarjottavat opintojaksot. Tarjottimen lopullinen muoto perustuu opiskelijoiden valintoihin. Valinnat tehdään kevätlukukauden aikana lukuvuodeksi kerrallaan. Valintojaan voi lukuvuoden mittaan täydentää ja muuttaa.

A= 3.luokat S= 2. luokat J= 1. luokat

Opintopisteet

Lukiokoulutuksen oppiaineiden oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen perusteena käytetään kurssien sijaan opintopisteitä. Yksi entinen lukiokurssi on laajuudeltaan kaksi opintopistettä. Lukion oppimäärän laajuus on nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa entisen 75 kurssin sijaan vähintään 150 opintopistettä.

Opetusta annetaan täsmälleen yhtä paljon kuin tähänkin asti, sillä opintopisteeseen sisältyy 19 x 45 minuutin oppituntia, kun nykyisessä kurssissa niitä on 38. Käytännössä useimmissa lukioissa on käytössä 75 minuutin oppitunnit, jolloin kurssia kohti on 22,8 x 75 minuutin oppituntia ja puolikasta kurssia eli yhtä opintopistettä kohti 11,4 x 75 minuutin oppituntia. 

Moduulit ja opintojaksot

Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiaineiden omia tai yhteisiä opintojaksoja. Nämä entisten kurssien sijaan laadittavat opintojaksot voivat olla laajuudeltaan eripituisia (1-4 opintopistettä). Opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Jos kyseessä on useiden oppiaineiden yhteinen opintojakso, annetaan kustakin oppiaineesta omat arvosanat. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen läpileikkaa LOPSin arvoperustaa, oppimiskäsitystä, koulutuksen tehtävää, opetuksen yleisiä tavoitteita sekä oppiaineita. Se on niitä kaikkia yhdistävä side, joka konkretisoi ja toiminnallistaa abstraktejakin asioita. 

Laaja-alainen osaaminen ei synny LOPSin ulkopuolella, vaan kehittyy muiden osa-alueiden osana ja yhteydessä. Vaikka laaja-alainen osaaminen toteutuukin osittain konkreettisimmin oppiaineiden sisältöjen ja tavoitteiden rinnalla, se ei kuitenkaan koskaan ole irrallaan lukiokoulutuksen arvoperustasta, koulutuksen tehtävästä tai opetuksen yleisistä tavoitteista. 

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet

Laaja-alainen osaaminen on muotoiltu LOPSiin eheyttämään lukiokoulutusta. Oppiaineiden kannalta laaja-alaisen osaamisen kuusi osa-aluetta muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Laaja-alainen osaaminen auttaa suuntaamaan oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja käytännön elämään. Se viittaa oppimisen ja osaamisen perustana oleviin kognitiivisiin taitoihin, metataitoihin sekä ominaisuuksiin, joita tarvitaan opiskelussa, työssä, harrastuksissa ja arjessa. Laaja-alainen osaaminen luo myös edellytykset tiedoille ja taidoille, joiden avulla voidaan hallita monimutkaistuvaa maailmaa.

Laaja-alaisen osaamisen kuusi osa-aluetta tähtäävät siihen, että opiskelija jatkaa kasvuaan lukiopolulla ja sen jälkeen hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet kuuluvat jokainen osaksi kaikkien oppiaineiden tavoitteita. Oppiainekohtaiset tiedot ja taidot avaavat opiskelijalle oven laaja-alaiseen osaamiseen ja rohkaisevat häntä astumaan siitä sisään itsevarmana, valmistautuneena ja motivoituneena. 

Laaja-alaisesta osaamisesta löytyy lisää tietoa tästä linkistä: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/laaja-alainen-osaaminen-uusissa-lukion-opetussuunnitelman-perusteissa

Opetussuunitelman perusteet löytyvät tästä linkistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf

Opetussuuntelman keskeisiä uudistuksia löytyy tästä linkistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/fin-lops-esite-rgb-sivu-kerrallaan_2.pdf

Laihian lukio uusi opetussuunnitelma on luettavissa tästä linkistä: https://www.laihia.fi/files/5990/Laihian_lukion_opetussuunnitelma_2021.pdf

Uusi opetussuunitelma (LOPS2021)

Lukiossa otettiin 1.8.2021 käyttöön uusi opetussuunnitelma. Tuolloin (tai myöhemmin) lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti, mutta lukionsa jo aiemmin aloitteeneet jatkavat vanhan (2016) opetussuunnitelman mukaisesti opintojensa loppuun asti.

Periodit 2023-2024
  alkaa loppuu päättöviikko arvioinnit uusintakoe
1.periodi    9.8.2023    1.10.2023    22.9.-29.9.2023   10.10.2023 12.10.2023
2.periodi 2.10.2023 26.11.2023 20.11.-24.11.2023 5.12.2023 7.12.2023
3.periodi 27.11.2023 31.1.2024 24.1.-31.1.2024 13.2.2024 15.2.2024
4.periodi 1.2.2024 1.4.2024 21.3.-28.3.2024 13.4.2024 16.4.2024
5.periodi 2.4.2024 1.6.2024 17.5.-24.5.2024 1.6.2024 4.6.2024

 

Koulupäivän aikataulu 1.2.-24 lähtien

1. tunti 8.20 - 9.20

2. tunti 9.30 - 10.30 (päivänavaus klo 9.25)

3. tunti 10.45 - 11.45

ruokatunti klo 11.45 - 12.15

4. tunti 12.20 - 13.20

5. tunti 13.30 - 14.30 

6. tunti 14.35 - 15.35

Päättöviikko 

Periodin lopussa on viiden (tarvittaessa kuuden) päivän mittainen päättöviikko.

Sen aikana noudatetaan erillistä lukujärjestystä. Päättöviikon aikataulu:

klo 8.15 kokeisiin saapuminen ja  tekniset valmistelut

klo 8.30-11.00 kokeet

klo 11.25-12.10 kertaustunti

klo 12.10 ruokailu 

 

Päättöviikon aikana järjestetään eri oppiaineissa koe, joka kestää noin kolme tuntia. Hyväksytty poissaolo koeviikolla edellyttää terveydenhoitajan antamaa todistusta tai lääkärintodistusta 

Jos opiskelija joutuu olemaan pois kokeesta sairauden tai muun pakottavan syyn takia, suoritus voidaan arvioida muun kurssin aikana annetun näytön perusteella. Opiskelija voidaan myös ohjata jonkin muun opintoryhmän vastaavaan kokeeseen tai uusintakuulusteluun.

Oppikirjat 

Oppikirjalistasta löydät käytössä olevat oppikirjat. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat saavat maksuttomat oppikirjat käyttöönsä.

Poissaolot 

Jokainen poissaolo on selvitettävä viipymättä Wilman kautta  omalle ryhmänohjaajalle. Poissaolon hyväksytty syy on sairaus tai lupa. Luvan poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja (1 - 3 päivän poissaolot) tai rehtori (yli 3 päivän mittaiset poissaolot).  

Huoltaja varmentaa Wilman kautta  poissaolon syyn. Poissaolot oppitunneilta voivat johtaa kurssin/opintojakson keskeytymiseen.  Poissaolojen selvittäminen on edellytyksenä opintojaksojen arvonsanan saamiselle.

Ohjeita ja opinto-oppaat

Opinto-oppaasta löydät kaikki tärkeimmät ohjeet lukio-opintoja varten. Kurssikuvaukset/opintojaksojen  kuvaukset löytyvät sekä opinto-oppaasta että opetussuunnitelmasta. Oppiaineiden kursseista/opintojaksoista ja niiden sisällöistä parhaiten osaa kertoa aineenopettaja. Opintojen suunnittelussa sinua auttavat opinto-ohjaaja ja rehtori. 

Opinto-ohjelmaa voi muuttaa

Opintosuunnitelman muutoksissa joustetaan.

Opintovalintoja voi muuttaa, mutta kannattaa aina miettiä tarkoin, ennenkuin jättää opintojaksoja (kursseja) pois. On tärkeää muistaa myös, että 150 opintopistettä on tultava täyteen viimeisenä opintovuotena. Ylioppilaskirjoitusten ja jatko-opintojen vuoksi, jotkut opintojaksot voivat olla erittäin tärkeitä,  vaikkei siltä tuntuisi.Tämän vuoksi kannattaa aina keskustella opettajan ja opon kanssa. Opinto-ohjelman muutos on viime kädessä opiskelijan oma päätös. 

Alkuperäiseen suunnitelmaan voi aina ottaa lisääkin opintoja. Ryhmissä on tilaa jokaiselle.

Opinto-ohjelman muuttaminen

Muutokset on tehtävä viimeistään periodin alussa. Muutoksesta tulee keskustella aineen opettajan ja opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Tarkistamisen voivat aiheuttaa mm. oppiaineen vaihtaminen, opintojakson tai aineen pois jättäminen ohjelmasta/ lisääminen ohjelmaan. Opinto-ohjelman tarkistamisesta täytetään keltainen kaavake, joka palautetaan rehtorille henkilökohtaisesti. 

Keskeyttäminen

Lukio-opintojen keskeytys on opiskelijalle mahdollista rehtorin luvalla enintään lukuvuodeksi opiskelupaikkaa menettämättä.