Historia

-perusta nykyisyyden ymmärtämiseen ja tulevaisuuden pohtimiseen

Historia

Pakolliset opinnot

Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1)

Opintojakso tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa.

Ihminen, ympäristö ja historia

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ja tuottaa historian tiedonalalle ominaista asiatekstiä sekä hallitsee tilastojen lukutaidon
 • ymmärtää historiallisen tiedon luonteen ja osaa käyttää historiallisia lähteitä sekä arvioida niitä kriittisesti
 • tuntee eurooppalaisten yhteiskuntien ja globaalin talouden järjestelmän muodostumisen keskeiset prosessit
 • ymmärtää nykypäivän taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja väestöllisiin ilmiöihin johtaneen kehityksen sekä osaa eritellä siihen vaikuttaneita tekijöitä
 • osaa analysoida väestön, talouden ja yhteiskuntarakenteiden kehitystä ja riippuvaisuutta ympäristöstä
 • osaa arvioida kriittisesti teknologian ja informaation muutoksen merkitystä ihmisten elinolojen muokkaajana.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Suuriin kehityslinjoihin tutustuminen ja lähdekriittisyyden alkeiden omaksuminen.

 

Keskeiset sisällöt

 • Ihminen, ympäristö ja historia
 • Historia tieteenalana
 • historian kehityslinjojen hahmottaminen ja sitominen aikaan
 • historian tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö
 • Maatalous luomassa pohjaa yhteiskuntien kehitykselle
 • ihminen ympäristön muokkaajana eri aikoina
 • maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty
 • väestönkasvu, yhteiskuntien ja valtioiden muodostuminen
 • rahatalouden ja kaupan kehitys
 • Maailmankaupan synty ja vuorovaikutuksen lisääntyminen
 • eurooppalaiset tutkivat ja valloittavat maailmaa
 • kansainvälisen kaupan monipuolistuminen ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön
 • Teollistuminen muuttaa ihmisen ja luonnon suhdetta
 • teollistumisen edellytykset ja vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön
 • väestökehitys ja muuttoliikkeet
 • jälkiteollinen yhteiskunta ja globaali talous

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojakso tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa

 

Kansainväliset suhteet (HI2)

Opintojakso tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään.

Kansainväliset suhteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön, toimintatavat ja keskeisimmät kehityslinjat
 • osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa tiedonvälitykseen liittyvää mielipidevaikuttamista eri aikoina
 • osaa eritellä aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen merkityksen kansainvälisten suhteiden historiassa sekä pystyy arvioimaan niiden vaikutusta nykypäivään ja tulevaisuuteen
 • osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen syitä, vaikutuksia ja ratkaisumahdollisuuksia
 • seuraa aktiivisesti mediaa ja osaa tarkastella kriittisesti kansainvälisiä kysymyksiä
 • osaa eritellä ja arvioida historian käyttöä politiikan välineenä.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Lukuisten eri aatteiden keskinäisen jännitteisyyden ymmärtäminen 1800-luvulta nykypäivään.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kansainväliset suhteet
 • Kansainvälisen politiikan perusteet
 • kansainvälinen politiikka tutkimuskohteena ja keskeiset käsitteet
 • poliittiset ideologiat ja niiden vaikutus yhteiskuntiin ja kansainvälisiin suhteisiin
 • Eurooppakeskeinen kansainvälinen järjestelmä
 • imperialismi politiikan, talouden ja kulttuurin ilmiönä
 • maailmansotien syyt ja seuraukset
 • demokratian ja totalitarismin vastakkainasettelu
 • ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat
 • Kaksinapaisesta moninapaiseen maailmaan
 • kylmän sodan supervaltakilpailu ja sen päättyminen
 • dekolonisaation merkitys ja vaikutukset
 • maailmanpolitiikka ja muuttuva vallan tasapaino

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojakso tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään.

 

Itsenäisen Suomen historia (HI3)

Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan.

Itsenäisen Suomen historia

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää Suomen valtiollisen kehityksen, kansainvälisen aseman ja yhteiskunnan muotoutumisen osana eurooppalaista ja kansainvälistä kehitystä
 • tuntee suomalaisen kulttuurin, yhteiskunnan ja talouden keskeiset muutokset, ymmärtää niiden merkityksen 1860-luvulta nykypäivään ja osaa arvioida tulevaisuuden mahdollisuuksia
 • ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden ennen ja nykyään
 • pystyy arvioimaan Suomen historiasta tehtyjä tulkintoja ja niiden taustalla olevia vaikuttimia historiallisessa kontekstissaan
 • osaa eritellä suomalaiseen identiteettiin ja kulttuuriin eri aikoina liitettyjä ominaisuuksia, mielikuvia ja ihanteita sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Itsenäisyyden merkityksen ja sen haasteiden ymmärtäminen Suomalaisille.

 

Keskeiset sisällöt

 • Itsenäisen Suomen historia
 • Suomalaisen yhteiskunnan juuret
 • Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa
 • demografiset muutokset ja väestön moninaisuus
 • suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen
 • Itsenäistyvä Suomi osana Eurooppaa
 • itsenäistymisprosessi, sisällissota ja sen kansainvälinen konteksti
 • eheyttämisen aika ja demokratian kriisi
 • Suomi kansainvälisten kulttuurivirtausten osana
 • Suomi kansainvälisissä konflikteissa
 • Suomi toisessa maailmansodassa
 • kylmän sodan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan
 • Kohti nykyistä Suomea
 • yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio
 • kulttuuri, tiede ja osaaminen
 • kulttuurisesti monimuotoistuva Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan.

 

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4)

Opintojakso tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Jakson aikana perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa.

Eurooppalainen ihminen

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee keskeisen länsimaisen kulttuuriperinnön ja osaa eritellä sen muodostumista vuorovaikutuksessa muiden kulttuuripiirien kanssa
 • ymmärtää tieteen, taiteen, ihmiskuvan ja sukupuoliroolien muutoksen suhteessa yhteiskunnalliseen kehitykseen
 • ymmärtää taiteen ja populaarikulttuurin merkityksen historiakäsityksen luomisessa
 • osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia
 • osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan
 • pystyy analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen
 • osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuntemuksen syventäminen

 

Keskeiset sisällöt

 • Eurooppalainen ihminen
 • Eurooppalainen kulttuuri ja maailmankuvan rakentuminen
 • tiede, taide, uskonto ja media maailmankuvan muokkaajana ja välittäjänä
 • Eurooppalaisen kulttuurin juuret
 • antiikin kulttuurien yleispiirteet
 • demokratian ja tieteellisen ajattelun synty
 • keskiajan kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus
 • Yksilöllisen ajattelun ja tieteellisen maailmankuvan kehittyminen
 • tieteen ja taiteen kehitys uuden ajan alussa
 • reformaatio ja tiedon vallankumous
 • valistus, ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen
 • 1800-luvun aatteet sekä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset
 • Kohti nykyaikaa
 • taide, populaarikulttuuri ja kulttuurin globalisoituminen
 • tiede uskonnollisen maailmankuvan haastajana, edistysusko ja uhkakuvat
 • demokratian ja tasa-arvoajattelun leviäminen sekä niiden vastavoimat
 • tiedon määrän kasvu ja kulttuurin pirstaloituminen
 • sukupuoliroolien murros

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojakso tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Opintojaksolla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa.
Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5)

opintojakso tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Jaksolla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa.

Ruotsin itämaasta Suomeksi

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Suomen alueen historiallisia lähteitä ja osaa arvioida niitä kriittisesti
 • tuntee suomalaista, saamelaista ja muiden vähemmistöryhmien kulttuuriperintöä ja arjen historiaa
 • hallitsee Suomen historialliset kehityslinjat sekä niiden yhteydet pohjoismaiseen kehitykseen ja Itämeren alueeseen
 • kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta
 • osaa eritellä Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
 • osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin
 • osaa tarkastella Suomen historian käyttöä politiikassa ja identiteetin luomisessa.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Ruotsalaisten juurien havainnoiminen Suomalaisuudessa.

 

Keskeiset sisällöt

 • Ruotsin itämaasta Suomeksi
 • Suomen alue esihistoriallisella ajalla
 • tutkimusmenetelmät ja lähteet
 • käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä
 • Keskiaika
 • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen
 • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen
 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri
 • Uusi aika
 • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta
 • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen
 • elämäntapa sääty- ja maatalousyhteiskunnassa
 • Suomen aseman muutos ja uudistukset Ruotsin ajan lopulla
 • Suomi osana Venäjää
 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty
 • suomalaisen identiteetin luominen, sivistys, tiede ja taide

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojakso tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa.
Maailman kulttuurit kohtaavat (HI6)

opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Painopiste on Euroopan ulkopuolisissa kulttuureissa.

Maailman kulttuurit kohtaavat

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kulttuurien vuorovaikutusta koskevia teorioita ja käytänteitä
 • tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa
 • osaa eritellä kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä historiallisessa että nykypäivän kontekstissa
 • analysoi esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä
 • erittelee kulttuurien moninaisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy arvioimaan sille annettuja merkityksiä
 • osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä, eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita sekä kulttuurien vaikutusta yksilöön
 • tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista asiatekstiä käyttämällä monipuolisesti ja kriittisesti lähdeaineistoa.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Suvaitsevainen suhtautuminen muihin kulttuureihin ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen historian tuntemuksen lisääminen.

 

Keskeiset sisällöt

 • Maailman kulttuurit kohtaavat
 • Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet
 • kulttuurit ja niiden vuorovaikutus
 • Moduulissa tarkasteltaviksi kohteiksi valitaan kaksi tai useampia kulttuureja seuraavilta alueilta:
 • Aasian kulttuurit
 • Afrikan kulttuurit
 • arktiset kulttuurit
 • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
 • Latinalaisen Amerikan kulttuurit
 • Lähi-idän kulttuurit
 • Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit.

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojaksossa perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Painopiste on Euroopan ulkopuolisissa kulttuureissa.

 

Paikalliset opinnot​

Maailmantilanne nyt – tutkielma opintojakso (HI7)

Tällä opintojaksolla seurataan ajankohtaisia uutisia, tutustutaan niiden taustoihin ja pohditaan maailman nykyistä tilaa ja tulevaisuutta. Jakson sisältö muotoutuu ajankohtaisten maailmanpoliittisten tapahtumien ja opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Opiskelu voidaan suorittaa laatimalla tutkielma opiskelijan valitsemasta aiheesta opettajan ohjauksessa.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Maailmantilanteen aktiivinen havainnointi ja keskustelu. Historiallisten kehityslinjojen tunnistaminen nykypäivän tilanteiden taustavoimina.

Keskeiset sisällöt

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Tällä opintojaksolla seurataan ajankohtaisia uutisia, tutustutaan niiden taustoihin ja pohditaan maailman nykyistä tilaa ja tulevaisuutta. Jakson sisältö muotoutuu ajankohtaisten maailmanpoliittisten tapahtumien ja opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Opintojakso suoritetaan laatimalla jokin seuraavista oppimispäiväkirja, portfolio tai tutkielma opiskelijan valitsemasta aiheesta opettajan ohjauksessa.
Antiikki ennen ja nyt (HI8)

Opintojakso johdattaa ensin antiikin Rooman, renessanssin, barokin, katolisen kirkon ja italialaisen kulttuurin kiehtovaan maailmaan. Jakso huipentuu Roomaan tehtävään matkaan, jonka aikana opiskelija pääsee konkreettisesti tutustumaan antiikin perintöön. Opintojakso on osa Laihian lukion kansainvälisyystoimintaa. Opiskelijat oppivat liikkumaan maailmalla, tutustuvat italialaiseen kulttuuriin ja samalla käytännön kielitaito harjaantuu. Varojen keruu ohjaa opiskelijoita omatoimiseen taloudelliseen toimintaa ja on siten yrittäjyyskasvatusta.

Paikallinen lisäys tavoitteille

 • Antiikin kulttuurin osaamisen syventäminen, suunnitelmallinen omaehtoinen varainhankinta sekä uskallus ja kyky toimia maailmalla.

 

Keskeiset sisällöt

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojakso johdattaa ensin antiikin Rooman, renessanssin, barokin, katolisen kirkon ja italialaisen kulttuurin kiehtovaan maailmaan. Opintojakso huipentuu Roomaan tehtävään matkaan, jonka aikana opiskelija pääsee konkreettisesti tutustumaan antiikin perintöön. Opintojakso on osa Laihian lukion kansainvälisyystoimintaa. Opiskelijat oppivat liikkumaan maailmalla, tutustuvat italialaiseen kulttuuriin ja samalla käytännön kielitaito harjaantuu. Varojen keruu ohjaa opiskelijoita omatoimiseen taloudelliseen toimintaa ja on siten yrittäjyyskasvatusta.
Historian teemat - kertausopintojakso(HI9)

Opintojaksolla tehdään katsauksia historiaan ja laaditaan pitkittäisleikkauksia historian eri aihepiireistä, sekä harjoitellaan historian ainereaalin ylioppilaskokeen tehtäviin vastaamista. Tavoitteena on kerrata ja syventää opiskelijoiden kokonaiskuvaa historiallisista kehityskuluista. Jakso on suunnattu ensisijaisesti niille opiskelijoille, jotka osallistuvat historian ainereaalin ylioppilaskokeeseen.

Paikallinen lisäys tavoitteille

Tavoitteena on kerrata ja syventää opiskelijoiden kokonaiskuvaa historiallisista kehityskuluista.

 

Keskeiset sisällöt

Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille

 • Opintojaksolla tehdään katsauksia historiaan ja laaditaan pitkittäisleikkauksia historian eri aihepiireistä, sekä harjoitellaan historian ainereaalin ylioppilaskokeen tehtäviin vastaamista. Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti niille opiskelijoille, jotka osallistuvat historian ainereaalin ylioppilaskokeeseen.

Arviointi:

Opintojaksot 1–6 numeroin ja opintojaksot 7–9 suoritusmerkinnällä