Maantiede

Maantiede

Pakolliset opinnot

Maailma muutoksessa (GE1, 2 op)

Tavoitteet: Moduuli perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ilmiöiden tarkasteluun ympäristön muutosten ja ihmiskunnan muutosten kautta. Moduulin aikana seurataan ajankohtaisia uutisia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan maailmanlaajuisia muutoksia sekä luonnon, ympäristön että ihmiskunnan kannalta. 

Keskeiset sisällöt:

 • maantiede tieteenalana
 • ympäristön muutoksia ja niiden ratkaisukeinoja
 • ihmiskunnan muutoksia

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Sininen planeetta (GE2, 2 op)

Tavoitteet: Moduulissa tarkastellaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.

Keskeiset sisällöt:

 • luonnonmaantieteellinen ajattelu
 • maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt
 • kivikehä
 • maannokset ja kasvillisuusalueet

Arviointi: 4-10

Yhteinen maailma (GE3, 2 op)

Tavoitteet: Moduulissa tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta ja vuorovaikutusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta sekä ihmistoiminnan vastuullisuus ja ympäristön hyvinvointi. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.

Keskeiset sisällöt: 

 • ihmismaantieteellinen ajattelu
 • väestö, asutus ja kulttuurit
 • kaupungit ja kaupungistuminen
 • tuotannon alueelliset piirteet ja luonnonvarojen kestävä käyttö 
 • liikkuminen, palvelut ja vuorovaikutus

Arviointi: 4-10

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4, 2 op)

Tavoitteet:  Moduuli perehdyttää aiemmissa moduuleissa hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia moduulissa ovat aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet sekä geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

Keskeiset sisällöt

 • maantieteellinen tutkimus
 • aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
 • maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti (opiskelijan valinnan mukaan)

Arviointi: 4-10

Paikalliset opinnot​

Maantieteen kertausta (GE5, 2 op)

Tavoitteet: Valmistautua maantieteen ylioppilaskokeisiin.

Keskeiset sisällöt: 

 • Moduulien keskeisten sisältöjen kertaaminen ja ylioppilaskokeeseen valmistautuminen.

Arviointi: suoritusmerkintä