Tukea opiskeluun

Opiskelijoiden toteamaa

”Tiivis ja turvallinen yhteisö, jossa on hyvä oppia”

 ”Kokeneet opettajat, jotka välittävät opiskelijoiden tulevaisuudesta”

 ”Yhteistyö toimii opettajien ja opiskelijoiden välillä”

 ”Kodikas, tasokas ja sopivan matkan päässä”

 ”Aktiivinen oppilaskunta järjestää mukavaa vaihtelua arkeen”

 ”Ikimuistoiset matkat ulkomaille”

 ”Jokainen opiskelija huomataan, kukaan ei huku massaan”

 ”Sopivan kokoinen, mukava ja rento ilmapiiri” 

Laihian lukio - tasokas yleislukio

Laihian kotoisassa lukiossa on hyvä oppimista tukeva, yhteisöllinen ilmapiiri. Laihian lukio tarjoaa hyvät puitteet lukio-opintoihin. Ammattitaitoiset opettajat, modernit opetusvälineet, laaja opetustarjonta ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa tekevät Laihian lukiosta tasokkaan toisen asteen oppilaitoksen.

Opiskelijakunta

Lukiossa toimii opiskelijakunta, johon kuuluu kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakuntaa edustaa opiskelijoiden valitsema hallitus. Opiskelijakunta järjestää lukiolaisille yhteistoimintaa ja vapaata harrastustoimintaa sekä huolehtii yleisestä viihtyvyydestä. Opiskelijakunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavissa asioissa. Opiskelijakunnan edustajat osallistuvat esimerkiksi erilaisten työryhmien toimintaan, ovat läsnä koulukokouksissa ja kuuluvat lukion johtokuntaan opiskelijajäseninä. 

Lukion opiskelijakunnalla on oma instagramtili ja opiskelijakunta osallistuu aktiivisesti myös lukion Facebooksivun päivittämiseen.

Tutoropiskelijat

1.vuoden opiskelijoita opastamassa ja tukena ensimmäisestä koulupäivästä lähtien.

Terveydenhuolto

Opiskelijoiden terveydestä huolehtivat terveydenhoitaja, koulupsykologi ja kuraattori. Terveydenhoitaja tekee opiskelijoille terveystarkastukset ja ohjaa opiskelijat tarvittaessa lääkärin vastaanotolle terveyskeskukseen. Hän auttaa myös ensiavun antamisessa ja tapaturmien hoidossa. Terveyskeskuksen hammashuolto on alle 18-vuotiaille maksuton. 

Kouluruokailu

Lukiossa tarjotaan  yksi lämmin, monipuolinen ateria koulupäivisin. Opiskelijakunta ylläpitää kuumajuoma-automaattia. Ruokalistan voit tarkistaa sähköisestä aromi-ruokalistapalvelusta https://aromimenu.cgisaas.fi/AromieMenus/FI/Laihia/Laihia

Opintotuki

Lukiossa opiskelu on maksutonta. Koulumatkatukea voi hakea kelalta. Vähintään 7 km pituiset koulumatkat ovat ilman omavastuuosuutta. 

http://kela.fi

Opiskelun tuki

Laihian lukiossa sinusta huolehditaan. Tukenasi ovat ryhmänohjaaja, aineenopettajat, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja aktiivinen opiskelijakunta. Lukiossa on myös hyvin toimiva opiskelijahuolto. Kuraattorin, koulupsykologin ja terveydenhoitajan palvelut ovat opiskelijan käytössä.

Opiskelun tuki toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Opettajien kannustava ja myönteinen palaute edistää opiskelijan käsitystä itsestään. Oppimisen tuki on yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja ja yksilöllistä tukea, kuten eriyttämistä.

Tukiopetus

Tukiopetus on tärkeä opiskelun ja oppimisen tukimuoto. Opiskelijalla on mahdollisuus saada oppimiseen yksilöllistä tukea, kun opiskelijalla on vaikeuksia oppimisessa. Tukiopetusta voidaan antaa kaikissa aineissa. Syitä tukiopetukseen voivat olla esim. sairaspoissaolot, jolloin on jäänyt jälkeen opittavista asioista, oppimisvaikeudet tai puutteellinen suomen kielen taito. Saadakseen tukiopetusta, opiskelija voi ottaa yhteyttä asianomaiseen opettajaan tai opettaja voi tarjota opiskelijalle mahdollisuutta tukiopetukseen.

Erityisopetus

Erityisopettajan antama erityisopetus on lukiolaisen oikeus, kun kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi lukiolainen tarvitsee tukea oppimiseen tai opiskelijalla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan. Kaikilla opiskelijoilla on lukiolain mukaisesti oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, jos hänellä on vaikeuksia opinnoissaan. 

Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu opiskelun ja oppimisen taitojen kehittämiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana.

Erityisopetuksen yksilöllisellä- tai pienryhmätuella vahvistetaan oppimaan oppimisen taitoja, kuten lukustrategioita, opiskelutekniikoita ja tekstin kirjoittamisen taitoja. Lisäksi voidaan tukea mm. ajan-ja elämänhallintaa, toiminnanohjausta ja kokeisiin sekä kirjoituksiin valmistautumista. Myös samanaikaisopetuksena voi toteuttaa erityisopetusta.

Erityisopettaja tekee yhteistyötä muiden opettajien kanssa tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimiseen ja opetukseen liittyvissä asioissa. Opiskelijaa opettavat opettajat suunnittelevat tukitoimet yhdessä opiskelijan kanssa. Erityisopettaja konsultoi aineenopettajia tilanteissa, joissa erityisopetuksellinen näkökulma tai tieto oppimisvaikeuksista on tarpeen. Erityisopetus on osa koulun opetustyötä ja opiskeluhuoltoa.

Tuen tarpeen tunnistaminen ja asiakirjat

Tuen tarpeen tunnistaminen voi pohjautua nivelvaiheessa perusopetuksesta saatuun tietoon, opiskelijan omaan, huoltajan, opettajien ja opiskeluhuollon henkilöstön arvioon tuen tarpeesta tai alkuseulontaan. Tärkeintä on, että tuen tarve havaitaan nopeasti ja oppimisen vaikeuksia  ennaltaehkäistään antamalla tukea opiskeluun lukio-opintojen alusta asti. Samalla, kun tuetaan lukio-opintojen suorittamista, edistetään opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista. 

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat tekevät opintojen alussa Niilo Mäki- instituutin nuorille ja aikuisille suunnatun Digilukiseulan. Lukiseula antaa tietoa lukemisen ja kirjoittamisen taidoista ja sillä kartoitetaan mahdollista lukihäiriötä. Opiskelijat, jotka ovat saaneet jollakin lukitestin osa-alueella heikon tuloksen, saavat kutsun erityisopettajan yksilötestaukseen. Jos yksilöllisen lukitestauksen perusteella opiskelijalla todetaan lukivaikeus, hänelle voidaan tehdä lukilausunto, jota tarvitaan esim. ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyitä haettaessa. Opiskelijan testituloksen, haastattelun, arjen haasteiden perusteella selvitetään opiskelijan tuen tarve. 

Opiskelijalle, jolla on tuen tarvetta laaditaan Wilmaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. johon kirjataan hänelle järjestettävät tukitoimet. Tuen tarpeita ja tukitoimien toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja kirjataan niitä esim. syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden lopussa. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus- ja koetilanteet järjestetään niin, että hänen yksilölliset tarpeensa huomioidaan kaikkien aineiden opetuksessa ja eri oppimisympäristöissä. Arvionnissa voidaan käyttää yksilöllisiä järjestelyjä, kuten lisäaikaa arviointitilanteissa tai pienryhmätilan käyttämistä.  

Tyypillisiä tuen tarpeiden syitä lukiossa voivat olla: kehittymättömät opiskelutaidot, lukio-opintojen vaatimus itsenäiseen työskentelyyn ja vastuuseen, motivaatio-ongelmat, oppimisvaikeudet, väsymys. Opiskelijan jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä opiskeluhuollon palvelujen kanssa.

Läksykerho ja rästipaja

Läksykerho

Opiskelijoilla, joilla on vaikeuksia suoriutua tehtävistään on mahdollisuus osallistua läksypajaan. Läksypaja järjestetään noin kerran viikossa tai tarpeen mukaan.

Rästipaja    

Rästipajoja järjestetään muutaman kerran lukuvuoden aikana. Opiskelijalla, jolla annetusta tuesta huolimatta on jäänyt kursseja rästiin, voi tulla niitä suorittamaan rästipajaan.

Ylioppilaskirjoitukset

Opiskelijan suoriutumista ylioppilaskirjoituksissa voidaan tukea erityisjärjestelyin, mikäli kokelas voi esim. sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden tai muun syyn vuoksi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeet poikkeavasti. Edellä mainitut syyt eivät automaattisesti oikeuta erityisjärjestelyiden käyttöön, vaan edellytyksenä on syy, joka estää kokelasta suorittamasta koetta samalla tavoin kuin muut kokelaat. Erityisjärjestelyiden tarkoitus on luoda kokelaille kohtuulliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kokeiden suorittamiseen. Erityisjärjestelyiden sisältöön vaikuttaa tapauskohtaisesti syiden luonne ja niiden aiheuttama vaikeuksien aste. Lukio-opinnoissa havaittu tuen tarve ja toteutetut tukitoimet toimivat yhtenä perusteena erityisjärjestelyiden tarvetta arvioitaessa. Yleisin erityisjärjestely on lisäaika kirjallisissa kokeissa. Hakemukset tehdään yhdessä erityisopettajan kanssa. Opiskelijan ja huoltajien kannattaa olla itse aktiivisia ylioppilaslautakunnalle lähetettävien lausuntojen suhteen. 

Opiskeluhuoltoryhmä

Laihian lukion yhteisöllinen opiskeluhuolto huolehtii koulumme fyysisestä ja psyykkisestä opiskeluympäristöstä. Sen toimintaan osallistuvat opettajat, opiskelijat ja kaikki koulun toiminnassa olevat henkilöstöryhmät. Tavoitteena on hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden  tukeminen ja kehittäminen. Tarpeen ilmetessä kootaan opiskelijakohtainen asiantuntijaryhmä pohtimaan yksittäisen opiskelijan opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Opiskelijakohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan / huoltajan suostumukseen. Opiskeluhuollon avulla pyritään turvaamaan varhainen tuki ja ehkäisemään ongelmien syntymistä.  

Kuntoutuskoordinaattori ja kouluvalmentaja

Kuntoutuskoordinaattori

Ghita Bodman

Yhteydenotot/konsultoinnit puhelimitse 040 5927918

Paikalla keskiviikkoisin Rauhalan koululla ja torstaisin lukiolla.

  • Hyvinvointi koordinointi

  • Palveluohjaus

  • Koulun arjen kriisitilanteet

  • Matalakynnyksen juttukaveri oppilaille ja koulun henkilökunnalle 

Kouluvalmentaja

Anniina Ketola

Yhteydenotot wilmaviestillä tai puhelimella 040 4867060

Insta: @laihian_kouluvalmentaja

snäppi: Laihian Kouluvalmentaja KouluKoutsi2023

Nuoria varten olevan aikuinen, jonka kanssa voi jutella mistä tahansa asiasta.

Koulunkäynnin haasteissa tukeminen:

  • keskittymishaasteet
  • opiskelumotivaatio
  • koulupoissaolot

Jaksot päättyvät Akunlataukseen.