Terveystieto

-Tietoa, taitoa ja osaamista

Terveystieto

Terveystieto tarjoaa sinulle avaimia kohti parempaa terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Oppiaine antaa valmiuksia tulevaisuuden ammatteihin ja laajentaa näkökulmien määrää. Terveystiedon opiskeleminen tukee hyvin usean muun oppiaineen opiskelua ja onkin keskiössä tietyille aloille hakeutuessa lukio-opiskelujen jälkeen.

Pakolliset opinnot

Terveys voimavarana (TE1, 2op)

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on syventyä aikaisemmin perusopetuksessa opittuihin asioihin ja parantaa ymmärrystään, miten edistää terveyttä ja hyvinvointia. Keskeistä on oppia tunnistamaan, soveltamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumisesta omassa elämässä, lähiympäristössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Keskeiset sisällöt: 

 • terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit
 • terveyttä ja elintapoja selittävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit
 • terveyskulttuurisia ilmiöitä
 • Kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeiset perusteet

Arviointi: 4-10

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Terveys ja ympäristö (TE2, 2op)

Tavoitteet:  Opiskelija perehtyy kurssilla tutkimusprosessin vaiheisiin ja opettelee toteuttamaan kokonaisen tutkimuksen. Opiskelija kehittää taitojaan kriittiseen tiedonhakuun ja osaa analysoida terveysviestinnän merkitystä ihmisen terveyskäyttäytymiselle ja terveydelle. Opiskelija ymmärtää ympäristön fyysiset ja psykososiaaliset vaikutukset terveydelle sekä perehtyy erilaisten riippuvuuksien maailmaan. 

Keskeiset sisällöt: 

 • Terveyteen liittyvän tiedon hankinta, arviointi ja tulkinta
 • Ympäristön terveellisyys ja turvallisuus
 • Mielihyvä ja riippuvuus

Arviointi: 4-10

Terveys ja yhteiskunta (TE3, 2op)

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu opintojaksolla terveyden muuttumiseen historian saatossa tarkastellen yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan laajoja kokonaisuuksia yhteiskunnalliselta tasolta ja syventää osaamistaan myös eettisen pohdinnan osa-alueella.

Keskeiset sisällöt:

 • Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy eri aikakausina
 • Sairaudet ja hoito
 • Terveyden ja terveydenhuollon eettiset kysymykset

Arvointi: 4-10

Paikalliset opinnot​

Terveystiedon kertausta (TE4, 2op)

Tavoitteet: Opintojaksolla syvennytään ja tarjotaan opiskelijoille aikaisempien opintojaksojen keskeisimpiä sisältöjä tiivistettynä. Opiskelija saa valita itselleen haastavimpia aihealueita, joita käymme läpi. Opintojakson pääasiallinen tavoite on harjoitella ja valmistautua terveystiedon ylioppilaskirjoituksiin.

Keskeiset sisällöt:

 • Edellisten opintojaksojen sisältöjen kertaus ja osaamisen syventäminen
 • Vastausrakenteiden harjoittelu ja valmistautuminen ainerealiin
 • Opiskelijoiden toiveiden mukaiset teemat

Arviointi: suoritusmerkintä