Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia perustiedot ja -taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautumistaan. Henkilökohtainen, luokkamuotoinen, pienryhmä- ja vertaisohjaus tukevat opiskelijaa kiinnostusten kartoittamisessa, vahvuuksien tunnistamisessa, urasuunnittelussa sekä valinta- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Pakolliset opinnot

Minä opiskelijana (OP1, 2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan 
 • tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen 
 • asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa 
 • osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat 
 • tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun kannalta 
 • osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin vaatimuksiin 
 • ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatko-opintoihin 
 • osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän vaatimuksista 
 • tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään. 

 

Keskeiset sisällöt 

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma 
 • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi 
 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky 
 • hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä 
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen 
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät 
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen 
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 

 

Arviointi: suoritusmerkintä

 

Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (OP2, 2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa suunnitella tulevaisuuttaan sekä tuntee koulutusvaihtoehtoja ja työelämän mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa 
 • syventää osaamistaan itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojen osalta
 • tunnistaa ja osaa sanoittaa sekä dokumentoida osaamistaan 
 • tuntee keskeiset työelämätaidot ja osaa arvioida osaamistaan suhteessa niihin 
 • tuntee työelämän ja työllistymisen eri muotoja sekä ymmärtää yhteiskunnan ja talouden muutosten merkityksen työllisyyden näkökulmasta 
 • tuntee yrittäjyyden eri muotoja ja osaa arvioida omaa suhdettaan yrittäjyyteen 
 • tuntee kansainvälisiä koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja 
 • osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä 
 • tuntee itsensä kannalta olennaiset jatkokoulutusvaihtoehdot ja niiden pääsyvaatimukset sekä valintaprosessit 
 • osaa hakea töitä ja tunnistaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia. 

 

Keskeiset sisällöt 

 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittäminen; opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen 
 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen Suomessa ja ulkomailla 
 • työelämätietous ja -taidot, yrittäjyys muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa 
 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen ja kokemusten hankkiminen 
 • oman talouden hallinta, opintotuki ja asuminen 
 • oman hyvinvoinnin edistäminen 
 • tulevaisuuden ennakointiosaaminen sekä kyky tunnistaa oppimistarpeensa suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin 
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

 

Arviointi: suoritusmerkintä